Skip to main content

DesiderataDagiti Banag a Kalkalikaguman
nabulod manipud kenni Max Ehrmann iti daniwna a Desiderata

Agbiagka a natalna iti puseg ti kinatagari ken kinakumikom,
ket tandaanam adda kinatalinaay iti kinaulimek.
No mabalbalin, diam isuko ti nasayaat a pannakilangen iti amin a pinarsua.
Iwaragawagmo ti kinaagpayso babaen iti kinatalna ken kinalawag;
Denggem ti sabali, uray pay dagiti ngelngel ken nakuneng addaanda iti palawag.
Liklikan dagiti natagari ken nakarit a tao.
Pagluksawenda ti kararuam.
No ikumparam ti bagim iti sabali,
Agbalinka a napannakkel ken nasingar;
Ta kanayon nga adda makapulapolmo a nabababa wenno nangatngato ngem sika.
Agragsakka kadagiti balligim ken nasangal a planom.
Taginayonem ti asgarmo iti trabahom, uray man no nanumo;
Maysa daytoy a gameng iti panagbalbaliw ti panagtayyek ti lubong.
Agtanangka no maipapan iti negosio,
Ta daytoy lubong napno iti mangliliput.
Ngem dimo koma palubusan a kallubanna ti matam iti kinaimbag;
Ta adu ti tao nga agregget tapno agbalin a pagwadan
Ta uray sadinno man, ti biag ket napno iti kinabannuar.
Agtalinaedka iti kinasiasinnom.
Dika pamuayen ni panangiyalikaka.
Ni uray mapanglais iti ayat,
Ta ti rupa ti pannakawaw ken pannakapaay,
Ket kapadpad ti ruot nga agpatinayon.
Utobem ti adal ti panawen, ket iwaksim ti saguday ni kinaagtutubo.
Patibkerem ti pakinakemmo tapno no dumteng ni babak
Agbalin daytoy a sanggir ken kalasagmo.
Liklikam ti pannakapagel kadagiti nalilidem nga imahinasion.
Kaadduan nga iti pangaddua a mamunganay ti pannakautoy ken kinatarumpingay.
Iti laksid ti natun-oymo iti kinadisiplinam,
Diam koma imutan ti bagim.
Maysaka nga anak ti law-ang.
Kapadpadmo dagiti kayo ken bituen;
Adda karbengam met no apay nga addaka ita ditoy.
Nalawag man wenno saan kenka,
Awan dudua a ti law-ang agbukar a kas iti nakalanad.
Anansa'ta makikappia iti sidong ti Dios,
Siasinnoman Isuna iti pannakaamom.
Ken ania man ti pagbanbannogam ken kalkalikagumam,
Uray pay ti tagari iti pannakariro, pagtalnaem ti kararuam.
Iti laksid ni pannakalimo, pannakautoy, ken kadagiti naperdi nga arapaap,
Ti lubong ket nangayed latta.
Liwliwaem ti bagim.
Agreggetka nga agragsak.


July 12, 2011
*diak kukua ti ladawan


Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…