iti nalamiis a parbangontimmayok a kas lawag
iti rabaw ti naulimek a danum,
a pagsirsiripan ti apagkirem a bulan.
nagsirko, nagkayag ket nagallikubeng.
simmagitsit ti basbassit a ranipak
nga agtaud kadagiti aragaag a payyak,
in-inut a nagtugaw iti arinduyog a petalo
ti apaglebba a sabong ti lingaling.
iyunnatna nga indawadaw ti sakana,
sinul-oy ti danum daytoy,
timmipon ti bagina iti dan-aw agingga iti surong.
iti sakaanan ti nagabay a kalbo a bantay.

July 1, 2011
*diak kukua ti ladawan, copyright ketdi ti nangbulodak.


Post a Comment

Popular Posts