Sangit ti Riari


manipud iti nagkaramutak a sanga,
no ti nauspak nga aglawlaw ket kinagayan ti sipnget,
ket ti darikmat tinengngelna ti angesna,
ipuestokon dagiti aragaag a payyak tapno
sangitak ti pannakaidasay ti lawag,
ken pannakaipasngay ti natuok nga agpatnag.
kas iti impaltiing dagiti kuriat,
rumbeng nga iyikkis ken dung-awan ti pannakaatiw,
tapno ti amin, matimudda ti leddaang
a nangbalkot ti pannakaiparsuak.
kukuak ket kukuakto laeng ti amin a gundaway
ta uray pay dagiti agapon a billit
iti daytoy duduogan a kayo
ipabus-oyda ti pannakapisang ti ulimek
andingayendak anginga a toy unik ket magsat.
July 13, 2011
*diak kukua ti ladawan.


Post a Comment

Popular Posts