Sadiay Pantoksadiay pantok
kukuak ti umuna
a panagbettak ti isem,
nga agtaud
manipud iti ari ti lawag,
ngem sadiayko met laeng a maimatangan
no kasanona a kesseten
dagiti adipenna.July 8, 2011
*diak kukua ti ladawan


Post a Comment

Popular Posts