ti mammandayinparabawna nga intaya ti aglatlati a landok iti pasnaan ket pinetpetanna tapno di nga aguyas iti dakulapna. inyennekna nga inlayat ti maso ket imbulosna amin a pigsana. nariknana ti gutad ti napitpit a landok. uray la kimras. nagwarsi ti rissik iti aglawlaw. limmawag iti apagapaman ti natina a kasipngetan ti pagpandayan.

indupagna ti nanglayat agingga a bimmara ti ig-iggemanna. nariknana ti pudot nga aggapu iti landok ket insawsawna daytoy iti danum. bimmaaw. naganingaas. binulosanna manen ti riknana. ita ingarietna iti nakana. amin a gura ti lubong. bimeggang. nagasuk. sumuknor iti agongna ti angot ti napitpit a landok. uray la nagwingiwing. ngem binay-anna daytoy a sumrek iti bagina agingga a nabibineg.

inulitna manen. dina binilang no mano a layat. no mano a ling-et ti natnag. no mano a kanabtuog ti dinas-al ti pasnaan. no mano a pannakasinit ken pannakalipit dagiti ramayna.

ti kapapatgan dina tinallikudan ti aramidna. ti kinamanagpandayna. musika iti kararuana ti mapitpitpit a landok. ita nasukogen ti parmatana. nagbaliwen ti gagangay itay a landok.

july 22, 2011
*diak kukua ti ladawan.

Post a Comment

Popular Posts