el reyuray ti agila,
dina mawanawanan ti pagarianna;
kasta met ti tao,
dina makita amin a nagbiddutanna.


july 6, 2011
*diak kukua ti ladawan

Post a Comment

Popular Posts