Dika Agpaatiw iti Tudo - Ame ni mo makezu


Daytoy a daniw ni Miyazawa Kenji nga Ame ni mo makezu (Be not Defeated by the Rain) ket kunaek a maysa a klase ti Desiderata. Maysa a pampatibker iti pakinakem.Dika Agpaatiw iti Tudo

Dika agpaatiw iti tudo,
Wenno uray pay iti angin.
Dika rumukma iti lam-ek ti niebe
Ken iti dagaang ti kalgaw.
Patibkerem ti bagim.
Wayawayaam ti essem.
Diam pagarien ti pungtot.
Parukuasen ti ragsak ni kinaulimek.
Iti pannanganmo iti inaldaw,
Uppat a tasa ti innapoy, kaldo
Ken sumagmamano a natnateng,
Iyud-udim ti bagim iti amin.
Paunaem ti sabali iti sangom.
Kitaem ken denggem,
Awatem ken dika lipaten
Iti kapanagan, ti maysa a pinan-aw a balay,
Nakasirok a paypayungan ti saleng.
No adda man naidalit nga ubing iti Daya,
Darsem ket inka koma pagimbagen.
No adda man nabannogan nga ina iti Laud,
Darsem koma, inka pagin-awaen iti bakbaklayenna.
No adda man agngangabit ken patay iti Amianan,
Darsem ta inka bagaan ta di agbuteng.
No adda riri wenno pannakaidarum iti Abagatan,
Darsem a bagaan ida nga isardengda ti kinamaag.
Iti panawen ti igaaw, mangibuloska iti lua ti pannakipagrikna.
Iti lamiis ti kalgaw, makipagladingit ken makitakunaynayka.
Iyadayom ti bagim kadagiti tao a diam am-ammo:
Nasaysayaat nga ibagada nga awan kaes-eskam
Ngem tay kunaenda a "Natan-okka a Tao".
Daytoy ti gandatko,
Ti reggetak a pagbalinan.


-August 14, 2011
Ame ni mo makezu

ame ni mo makezu
kaze ni mo makezu
yuki ni mo natsu no atsusa ni mo makenu
jōbu na karada wo mochi
yoku wa naku
kesshite ikarazu
itsu mo shizuka ni waratte iru
ichi nichi ni genmai yon gō to
miso to sukoshi no yasai wo tabe
arayuru koto wo
jibun wo kanjō ni irezu ni
yoku mikiki shi wakari
soshite wasurezu
nohara no matsu no hayashi no kage no
chiisa na kayabuki no koya ni ite
higashi ni byōki no kodomo areba
itte kanbyō shite yari
nishi ni tsukareta haha areba
itte sono ine no taba wo oi
minami ni shinisō na hito areba
itte kowagaranakute mo ii to ii
kita ni kenka ya soshō ga areba
tsumaranai kara yamero to ii
hideri no toki wa namida wo nagashi
samusa no natsu wa oro-oro aruki
minna ni deku-no-bō to yobare
homerare mo sezu
ku ni mo sarezu
sō iu mono ni
watashi wa naritai


雨ニモマケズ
風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋ラズ
イツモシヅカニワラッテイル
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
野原ノ松ノ林ノ蔭ノ
小サナ萱ブキノ小屋ニイテ
東ニ病気ノ子供アレバ
行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ
行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ
南ニ死ニソウナ人アレバ
行ッテコワガラナクテモイイトイイ
北ニケンカヤソショウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイイ
ヒデリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ
ミンナニデクノボウトヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
ソウイウモノニ
ワタシハナリタイ

Post a Comment

Popular Posts