ti sarusar


linikmotna ti agamang. umis-isem a mangkitkita kadagiti baro laeng a semento a naitapkal iti diding. pinasuktanna ti agrakrakayan a tinidtid a bulo a nagbalin a saksi iti naggappuananna a kinanumo. saan laeng dagitoy a narasi ken daan no ketdi abut-abut payen nga isu ti simrekan dagiti marabutit.

idi laeng napalabas a lawas, nagtabtabbaaw ta nagkaiwara ti kasla naburiki a saksako dagiti irik. nagpiestaanda manen kinunkunana. naiwara ti nagkutimanda iti suli. isu daytoy ti rason no apay a dinengngegna ti balakad ti kaarubana a napan met simmirip idi aglaawlaaw daytoy.

naminsan pay a nagsirigsirig. pinennekna no awan met laengen ti lumsotan dagiti marabutit. ngem idi kitanna ti alad, nakakita ti ipus iti linged ti buntuon a nangipannanna iti nagkaanan dagitoy. nangpidut iti napasapas a kariskis. linayatanna daytoy a pinalek. nagkuripaspas ti marabutit. pidduaenna koma ngem limmagto daytoy a simpok iti kasamekan iti likud ti kamalig. iti rurodna dimmawat iti dua a pusa iti kaarubada. binulusanna daytoy iti uneg.

naiturogna a nasayaat kadagiti napalpalabas nga aldaw ta kada bigat maiwara iti nagbabaetan ti irik dagiti naudatal a bagi ti marabutit. nakaidna ti panunotna. asideg gamin manen nga agapit.

kas ita a bigat, mapanna manen surnadan. mapanna manen tangaden ti kamada. no kasano kangato daytoyen. pambaranna metten nga akasen dagiti bagi ti marabutit tapno di nga agalingasaw ti angot dagitoy. ngem idi makadanon iti kamarin nakitana a naltat ti kandaduan. nagdardaras. nagdanag. naipasabat kenkuana ti bagi ti dua a pusa. naslep dagitoy iti bukodda a dara iti sirok dagiti nargaay a kamada.


August 11, 2011
Post a Comment

Popular Posts