Verboalun-onen a sibubukel ti danum ti lansa a matnag iti barukongna. saan daytoy a kumtat wenno mangibati iti pagilasinan nga adda sadiay, ta tagisam-itenna ti kaadda ti natarumamis a banag.
ikutanna a kas gameng iti panaglabas ti panawen.

ti kayo a mapalukan iti lansa, saanna nga ikutan amin. mangibati daytoy iti tanda nga adda sadiay ti karkarna a landok. agpadara. ket agayus ti tubbog manipud iti bagina. seniales a nakarikna iti ukuok manipud iti tadem.

no maitakdang ti lansa manipud iti danum. awanton ti pagilasinan nga iti naminsan naitalimeng sadiay. aglinak ti danum kalpasan ti anasaas.

ti kayo a nawekwekan, kalpasan a naparutan, mangibati daytoy iti abut, iti linamma, iti piglat kalpasan ti panaglumen. ngem no dadduma adda kayo nga isu ti puon ti pannakaidasayna.


August 4, 2011
1 comment

Popular Posts