Iti NagbaetantaKabayatan a nakabalkot kadata ti sipnget
sinaludsodmo kaniak, no ania ti marikriknak
no apay nga agsalsala dagiti bulong
no apay nga agsangit dagiti bato
no apay a nasam-it ti agep
no apay a nabara dagiti arakupko
no apay a napuotam a nakaraked
dagiti takiagmo iti takiagko
no apay a napagteng dagiti pasamak
ken agtungpal iti panungpalanna ti bambanag
segun iti kasaganaanda, ken saan a kadata
no apay a narugso ti parbangon
ken apay a nagarbis idi pimmanawak.
Nagdakiwas dagiti ramaymo
kadagiti nginabras ti buokko,
ti kiday ken kurimatmatko,
ti aglawlaw ti bibigko
padpadasem kadi a tukuden amin a sungbat
amin dagitoy, maimutektekam iti rupak
no kasano a pagarutak ti butengko
kadagiti agpatnag a katukad ti rinibu a rabii
ta sika ti kasangok, ta saan nga isuda
ti kasangom, uray man maysa koma kadakuada.
Mapasamak amin a pasamak dagiti bambanag
segun iti nakaisangratanna
kas kadaytoy, agay-ayam ti sangarakem a tapok
ti pannakariribok iti rabaw ti abagak
ken agpakpakaasi dayta panunotmo kadayta pusom
tapno dina luktan amin a nakarikep
tapno dina rebbaen amin a naipatakder nga alad
iti laksid a makitkitata ti tunggal maysa
sumarsarut, iti pinagtipon a kararuata.
Ibagak kenka ita
a maammuamto amin a sungbat, apagapaman nga agayatka.


September 25, 2011

Sa Pagitan Natin
by Mark Angeles

Habang nakalambong sa atin ang dilim
tinanong mo ako, ang ako sa loob ko
kung bakit kumakampay ang mga dahon
kung bakit umiiyak ang mga bato
kung bakit matamis ang halik
kung bakit mainit ang aking mga yakap
kung bakit nasumpungan mong nakatali
ang iyong mga kamay sa aking mga kamay
kung bakit nangyayari ang mga pangyayari
at nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan, at hindi sa atin
kung bakit mapangahas ang madaling-araw
at kung bakit umulan nang ako ay umalis.
Tinutop ng iyong mga daliri
ang mga hibla ng aking buhok,
ang aking mga kilay at pilikmata,
ang paligid ng aking mga labi
nagbabakasakaling makita mo ang sagot
sa lahat ng ito, mabasa sa hugis ng aking mukha
kung paano ko bitiwan ang aking takot
sa gabing katumbas ng isang libong gabi
na ikaw ang kaharap ko, at hindi sila
at ako ang kaharap mo, hindi isa man sa kanila.
Nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan
katulad nito, nagsasayaw man ang laksang
abo ng pagkalito sa ibabaw ng ating balikat
at nakikiusap ang iyong isip sa iyong puso
upang hindi mabuksan ang mga nakapinid
upang hindi mabaklas ang mga itinayong pader
gayong nakikita natin ang isa't isa
lagus-lagusan, sa pinag-isang kaluluwa.
Sinasabi ko sa iyo ngayon
na malalaman mo ang sagot kapag ikaw ay umibig.


Post a Comment

Popular Posts