No Laeng Koma Maitantan Ti Bisin
No laeng koma maitantan ti bisin
ket mawarwaran ti singdan a nangreppet iti tian
agsardeng ti ikkis, saning-i ken sangit
ti pinggan a nakilnogan iti kusilap
nga idi pay kanikadua ti lawas a
ninawnawan iti kaldo ti nagitulangan
a tedtedda a pinagpipirsayan
dagiti igges ken bingraw.

No laeng koma maitantan ti bisin,
agbukar ti isem kadagiti napanawan
agsulbod ti rimat dagiti mata a napaidaman
ket maitantan met ti iyuulog iti maikanem a kadapan.September 12, 2011

Post a Comment

Popular Posts