Pannakabsog
ti makan uray
no ania ti kaimasna
ket iruar ti rusok
no dinan masbaalan.
kas met iti aglaplapusanan
a ragsak nga
iyeg ti pannakapnek
ken pannakasidaaw
kadagiti bambanag
a di matukod ti
kaunggan ken panunot
rurusokenka uray
no awan ti linaon
ti tianmo.September 1, 2011

Post a Comment

Popular Posts