Patinaagkubkublang,
magtuktuklapan,
agruprupsa,
ti marunrunot a kudilna.

agayamuom ti agat-dara
a sinimsiman ti alsem ti asido manipud
iti nakaisarabasabanna nga agpagunggan nga apoy.
ket manipud iti tangatang
umappayaw ti naanus nga arbis
nga inyawaaw ti apgad ti taaw
ket sebsebanna ti anabaab ti bagi.

sitatakder latta kas iti dati
sikakalupkop kadagiti lati
a nangkaan iti kinabanagna.


September 20, 2011

Post a Comment

Popular Posts