Panagpatubo iti Payyak


Gagangay laeng kadagiti babassit nga agang-anges nga ipugtitda dagiti aningaasda iti pakaisab-itanda. A kalpasan a nagdayyeng ket iwalang da laeng ti bunga ti alimpatok ken darepdep ti sanengseng dagiti kumarkaramot ti daga. Bay-anda a taraknen ti gundaway ket ulilaenda dagitoy. Makaammo a pessaan ti kaasi ti nakaparsuaan a mangappupo kadakuada manipud iti alsem ken apgad, iti pudot ken lamiis ti aglawlaw.

Iti panagkuyamda a kas awanan nagan, aggiinnunada a mangisam-ol kadagiti mabalin a mangited iti naan-anay a pigsa iti inda idadaliasat. Masdo dagiti nakakapsut. Kukua ti dakdakkel ti ad-adu a grasia. Lamuten dagiti napipigsa dagiti babassit. Ingusangosda dagitoy tapno agtultuloy latta ti puli dagiti awanan payyak. Ta daytoy ti linteg ti nakaparsuaan.

Ket iti inda panagkukot kalpasan ti naunday a panagkarab-as, ti nabsog, napigpigsa ti inna panagurok. Akasen ni pannakaaliaw dagiti tian nga agkirkiraos. Ta ania ti isarangetda iti makauram a mata. Agnguy-a ti tengnged ket maunnat dagiti saka. Nawatiwat ti usok. Adda dita ti ngipen ti panagsidir. Nasipnget ti pakaikarukonan nga abot. Ket makaalino ti nakirsang a maibalkot. Girgiranna ti bagi ket magarummiadan ti aragaag a kararua.

Iti udina mangeddeng ti gundaway, agtangguyob ti nakaparsuaan. Ti nagdalan a nangtutor iti panaglupos isunto ti tubbuan ti naan-anay a payyak a pumallangatok.
October 19, 2011

Post a Comment

Popular Posts