Ti Kasalisal


Iti panagpagnapagnak iti minuyongan itay bigat a mangkita iti sabong a kettelek koma tapno ipisokko iti plorera. Nabatumbalaniak iti bassit a tumatayab nga agakar-akar kadagiti agsulsulbod a sabong ti rosas. Mabalin nga agsapsapul iti mangpasangbay kenkuana tapno iyegna ti panungpalan sakbayda a maukom. Nagnaak a siinnayad tapno di matukay ti panangiyalimpatokna kadagitoy. Diak kayat a singaen iti akemna iti nakaparsuaan. Ta daytoy ti wagas ti lubong tapno agaraw a kas iti punganay.

Iti panangiwalinko ti puon ti mula tapno sip-akek ti sanga ti sabong a nangguyugoy iti matak, simmab-it ti siitna a nanggarumiad iti takiagko. Inapputko ti nasaem a kudilko a mangrugin a tumreman ti nalabbasit a likido. Iti panangiwagsakko ti dakulapko, naiparsiak ti sangkatedted a dara iti pingir ti petalo ti sabong a petpetpetak. Nakariknaak iti nasaniit iti maikadua a gundaway. Ita iti teltelko met ti narud-akan. Sumanengsengen ti uni nga umadayo. Gayam ti kinettelko isu koma ti pagdissuan ti tumatayab itay nga agpugpugiit iti sabali a pinuon. Umanay laengen a sanaplitak kadagiti matak ti likudanna. Uray no dakdakkelak, ania ti gaway ti awanan payyak kadagiti tumatayab? Iti laksid ti panakasilud , dinardarasko nga intanneb iti danum ti sabong a tinagikuak tapno agasanna toy kaunggak.

October 28, 2011
Post a Comment

Popular Posts