Ti Pannakasinit


Iti pannakasinnit iti gumaygayebgeb nga apuy
tumaray iti panunot ti rikna ket agrehistro
ditoy ti saem a gapuanan ti ut-ot.
A tunggal pannakaisarabasab adda katukadna
a rikna.
     Ta saan tayo a kas iti ruot
     a paitulok a makayemkeman
     iti ngirsi ti agpagpaggaak nga apuy.
     Ta saan tayo a kas iti kayo
     nga awanan rikna,
     awanan panunot,
     awanan gaway a paisungrod ti bagina.
Ngem kasano ngata no ti panunot
ket agulbod ket nanamenna ti tunggal
pannakset ti kudil.
A ti pudot ket maysa gayam a nalamiis
a pannakaidaton ti kararua.
Ah, kapadpadtayonto ti ruot ken kayo.
Addaan biag ngem awanan pigsa
iti panagsingir ti nakaparsuaan.
Ti natda laeng ket ti dapo
nga ipallailang ti lumabas nga angin.


Oct 13, 2011

Post a Comment

Popular Posts