Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2011

Sarsarita - 11/18/11

Mabalin a kunaen a ti lubong ket maysa nga abut para iti naparsua
a mabalinna a pagidulinan kadagiti bambanag.
Adda kenkuana a mangpili iti pakalaglagipanna.
Adda kenkuana no ti ipisokna dita nga abut ket
maysa nga eppes a binatog
wenno pillienna laeng dagiti naiimbag a binukel.
jfi - - 11/18/11

Panagbaniaga

ar-arapaapek dagiti kimmapas a nginabras ti naluoman a sabong ti payukpok a puyotan ti naumbi nga angin ket sinasinaenna a saggaysaen nga ipusing manipud iti kimmapetanna nga ungkay sana ipayugpog iti salogan, iti pingping ti ubing a di sineknan ti lawag.Kastoy nga Ipabulosko ti Dagensen

Kastoy nga ipabulosko ti dagensen;

ipakuyogko iti mauyos nga angin
a nauksot manipud iti barukong
ket manipud iti apros ti aglawlaw
bilinek daytoy nga itawatawna iti langalang
ket sadiay bittakenna a kas karkarna,
pirsapirsayenna a kasla kapas,
tapno ti aningaasna dumanon iti ngato,
maidaton a kas simamansa nga espiritu
a kadagsen ti anabaab ti lubong,
sumrek iti kaunggan ken panunot ti ukom.
iti pannakaipuyotna manen iti daga
mapasin-aw a kas maysa nga anges.


11/11/11

Mama Pabulodannak Man ti Sangapulo Piso

Naulimeken ti aglawlaw idi sumangpet ti ina iti balayda. Ganganin dina maibagkat dagiti sakana nga umuneg ta kasla aglusdoy daytoyen gapu iti bannogna a naggapu manipud iti trabahona. Sa ita maipasabat kenkuana ti siam ti tawenna a buridekna a lalaki a nakaarakup iti hamba ti ridaw. Agur-uray iti isasangpetna.

"Mama, mabalin ti agdamag?" kinuna ti ubing.

"Wen,ania kadai daydiay?" insungbatna.

"Sagmamano kadi ti sueldom iti kada orasmo, Mama?"

"Ay, Apo, ania kadi dayta damdamagemon. Inka ket maturogen." panangibugtakna.

"Ngem, Mama, kayatko laeng a maammuan met."

"Limapulo Piso ti kada orasko. O, daytan, napnekan?"

"O," nagtungtung-ed ti ubing. "Mama, pabulodandak man 'garud ti sangapulo piso"

"Inka maturogen, makaungetakon, 'ne." Ngimmato ti tono ti boses ti ina.

Nagar-arudok nga immuneg ti ubing iti kuartona. Napalbaagna ti ridaw. Dina kayat ti maungtan wenno mabaut ngem napigsaannansa.…

Naimas Latta Ti Idasarmo

Naimas latta ti idasarmo 
a kas daydi umuna nga aldaw 
a pinuypuyotam ti dalikan. 
Isu daydi ti umuna 
a panangsangom ti pagariam.
Sinungrudam iti nakusep a kayo
tapno parubrubam
ket kunam nadardaras
ti panagburek ti insaangmo.
Ngem iti tunggal pangisuksukmo
iti naata a napisi a pasakwati
lallalo met daytoy a di makaanges
ket subadannaka ti napuskol nga asuk.
Nagangayan saan a natutor
ti bagas ti panagbaliwna
ket naikurway iti paraangan
a pinagaagawan dagiti dumalaga ken kawitan.

Kasta siguro ti kasasaadta
a nasapa a pinadarang ti pudot.
Iti kinaganusta, uray no an-anuen
ket di makaparnuay iti umanay nga apoy
ken iti umno a pudot a mangpasukat
iti langa ti maysa a banag.
Wen, namrayam laengen iti naglulua,
saan a gapu iti asuk a nangdalapus kadagiti matam
ngem ketdi iti kinaawan ti kababalinmo
a mangpartuat iti makaay-ayo a makan.
Ti taraon a pangagas kadagiti kettang
iti bangkag ken kataltalunan iti agmalmalem.
Iti tunggal panaglidlidmo iti kallub ti matam,
diam mapupuotan ti pannakatnag ti luam
iti tayab ti nape…