Naimas Latta Ti Idasarmo


Naimas latta ti idasarmo 
a kas daydi umuna nga aldaw 
a pinuypuyotam ti dalikan. 
Isu daydi ti umuna 
a panangsangom ti pagariam.
Sinungrudam iti nakusep a kayo
tapno parubrubam
ket kunam nadardaras
ti panagburek ti insaangmo.
Ngem iti tunggal pangisuksukmo
iti naata a napisi a pasakwati
lallalo met daytoy a di makaanges
ket subadannaka ti napuskol nga asuk.
Nagangayan saan a natutor
ti bagas ti panagbaliwna
ket naikurway iti paraangan
a pinagaagawan dagiti dumalaga ken kawitan.

Kasta siguro ti kasasaadta
a nasapa a pinadarang ti pudot.
Iti kinaganusta, uray no an-anuen
ket di makaparnuay iti umanay nga apoy
ken iti umno a pudot a mangpasukat
iti langa ti maysa a banag.
Wen, namrayam laengen iti naglulua,
saan a gapu iti asuk a nangdalapus kadagiti matam
ngem ketdi iti kinaawan ti kababalinmo
a mangpartuat iti makaay-ayo a makan.
Ti taraon a pangagas kadagiti kettang
iti bangkag ken kataltalunan iti agmalmalem.
Iti tunggal panaglidlidmo iti kallub ti matam,
diam mapupuotan ti pannakatnag ti luam
iti tayab ti napettakan ti kamatis nga ikan.
Uray ta diak mapagdasig ti alsem ti dua.
Wenno ti agassuob a di met naibitin iti kasuoran.
Nananamdanto latta aglalo no agririnton ti akintengnga.

Ket iti tunggal makadkadan a dapo iti tunggal sardam,
maungpot ti bara.
Aginana ti dalikan a nangtaraken kadagiti tian.
Ti tunggal pannakadarang mangibati iti linamma,
iti girri ken panagbirri agingga mabtak ti damili.
Ngem ti sayamusom ti malutluto agbati.

Wen, naimasto latta ti idasarmo, baket,
nupay ti alingasawna laengen
ti itulod ti angin kaniak ditoy ngato.Nov 2, 2011
*nabulod ti nausar a ladawan
Post a Comment

Popular Posts