Skip to main content

Dagiti Banag a Di Maiggaman


Mabalin a ti kinalibnos ket awan
kadagiti maiggaman a banag.

Kas itay bigat a riniingnaka ni baketmo babaen iti agepna;
nagdayamudomka ta katibnok pay laeng ti panagkukotmo,
ta ti kinasalemsem ti aglawlaw
kumaradap a mangapros kadagiti kudilmo
ngem degdegannaka ti darang dagiti arakupna.

Iti panangitayam iti dakulapmo manipud iti gripo
- tapno ugasam ti tugot ti agpatnag
uray no kasano kainget ti panagdekket dagiti ramaymo,
sumari latta ti danum,
mariknam ti kinaaddana, ti panangdalusna ti rupam,
ngem kigaw, agalus-os a tumipon iti daga.

Ket iti panagtamdagmo iti tawa,
salputen ti sinamar ti ubing pay nga init,
ti rupam, nasaniit iti panagdissona
ngem biagenna ti daram ket pabukarenna ti kaunggam,
ngem uray no petpetam diamto maiggaman.

Iti iruruarmo tapno sarangtem ti isasangbay ti bigat
kas iti napalpalabas nga aldaw
gagangay a dagiti bulong ti kayo iti arubayan
dida agriri, awanan rikna,
awanan ngiwat nga agtukkiad ngem paiturayanda ti angin,
aginiinda tunggal isala ida ti di masirayan a pigsa.

Ket iti sardam, ipulang ti daya ti binulodna a
lawag iti laud ket kagiddan a tumpuar ti ariwanas
iyegda ti pigsa, ti namnama
kadagiti nakaisem a mata, kunaem bagimto ti maysa
a taklin kadagiti agkeppet pay a kirem, wen petpetam,
ngem kas iti masakbayan, saanmo a maiggaman.Dec 11, 2011

Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…