Panagbukar
tunggal bigat no di pay nakamulagat ti init, paggaayat ni bubuyog ti agampaampayag kadagiti sabong iti deraas. agallaalla daytoy kadagiti nakaukrad. maminpinsanna a pasayagan ti tunggal nakaisem a sidadaan a mangpatuloy kenkuana ket kalpasan ti pannaigup dagiti diro pumanaw daytoy nga awan aniamanna. sumurnadto manen iti sumuno a bigat.

kadagiti tartaraudi nga aldaw ti kalgaw nga isasangbayna, natukay ti imatangna iti kurisabong iti tengnga dagiti nakabukaren a sabong. malaksid a daytoy laengen ti nabatbati kadagiti kasadaranna, isu laeng ti naidumduma iti kinabussog. sinublianan ni bubuyog daytoy iti malem ngem kas iti dati, nakakeppet latta. namintallo a bigat a sinublina.

iti maikapat a bigat, inunana ti kurisabong a nagdissuan ket di a napaay. agbittaken ti nakakalupkop kadaytoy. sumirsirip ti umuna a puraw a petalo. kadagiti nalabbaga a sabong daytoy laeng ti naiwawa a puraw. inkarina a daytoy ti pangibatianna iti dagumna. kadakuada a bubuyog, kaipapanan ti pannakaidasay ti pannakaipaluk ti dagumda. pimmanaw a nabati ti isemna. saanen a nakasubli kadayta a malem ta nagbisibis ti tangatang.

pinarbangon ni bubuyog daytoy a binisita. nadam-eg ti aglawlaw ket nalamiis ti palayupoy ti angin. adayo pay laeng daytoy ngem sumabaten ti angot ti nagpaiduma nga ayamuom. agandap ti kinapuraw ti sabong gapu iti kinapammukel dagiti petalo ket artapanna ti kinalidem ti aglawlaw. iti unos ti biagna a kas bubuyog daytoy ti kalilibnosan kadagiti nasirpatnan. saanen a nagpamayang ketdi inyungapna ti ngusona ket intayana iti katengaan ti sabong. nabasa ti ngiwngiwna manipud iti napagtipon a linnaaw ken tudo a nabati iti petalo. ken inruarnan ti dagumna. inyennekna nga impalok ti dagumna ngem iti sidaawna naitiro iti natangken a banag daytoy. naladawen idi makitana ti maysa a kulibangbang a naisalat dagiti siit. uksotenna koma ti dagumna ngem nabatin iti uneg ket in-inut a matuangen iti abay ti padana nga insekto.


Dec 9, 2011

Post a Comment

Popular Posts