An Unplanned Trip: Bangui


Apaglikudmi laeng manipud iti arko ti Pagudpod ken sumrek kamin iti ili ti Bangui, awanen ti tudo a makitami. Nakamagmaga ti aglawlaw. Kasla iti laeng ili ti Pagudpod ti buybuyatanna.

Sakbay nga agpa-Bangui kami koma ket dumagas kam' iti Kabigan Falls, maysa a kilometro manipud iti highway. Kunami no sementado ti kalsada nga agpauneg ngem saan gayam, maibati ti lugan iti ruar santo talaytayen ti kasla aripit. Inkeddengmi laengen ti di nagtuloy.

Nagparadakami iti igid ti kalsada a makitkita dagiti higante a turbina. Magagagarankamin a makipinnitiur kadagitoy naiyiras a 20 a paligpalig iti igid ti aplaya. Uray idi adda kami pay laeng iti Arinaya White Beach Resort ken masiparen dagitoy.

Sinapulmi ti serrekan a mangitunda kadakami iti aplaya. Nasurok pay a maysa kilometro manipud iti highway ti dalliasaten. Manipud kadagiti babbalay iti igid ti rough road a kalsada, gangani tunggal balay adda ti naidisplay a tagilako iti naipabassit a turbina.

Iti ididisaagmi iti luganmi ket diak ninamnama ti kapigsa ti angin a sumabat kadakami. Isu met laeng a ditoy ti napili ti administrasion ni dati a gobernador ken senador itan, Bongbong Marcos a pangipatakderan kadagitoy a turbina. Umatiberret ti angin a mangikayab kadagiti kawes dagiti turista a maidaw-as iti daytoy a paset ti Bangui. Dagiti darat iti aplaya ket urayda la a maitar-ap ket nasakit nga agdisso kadagiti saka ken gurong. Permi met ti panagpuligos dagiti mailaklako a souvenir kadagiti abong-abong iti sagpat ti aplaya.

Makuna a maipagpannakel unay dagitoy a turbina a patpatayyeken ti angin. Isu daytoy ti kaunaan iti Southeast Asia, manipud iti 19 ket mapattapatta nga nayandanto agingga iti 46. Dakkel ti tulong dagitoy a mangpababa iti balor ti koriente nga ar-aramaten ti intero nga Ilocos Norte ta 40porsieto ti aggapu daytoy. Naadadan pay dagiti agindeg kadaytoy a deppaar iti tulong a pagkakaitaan babaen iti panaglakoda kadagiti souvenir. Agduduma ti presio dagitoy, manipud iti P50 angingga iti P120. Malaksid kadakami a gimmatang, gangani amin a nakalugan iti dua a bus nga estudiante a naggapu't Manila ket gimmatangda met.

Kalpasan iti picture taking, agkiraosen ti tianmi. Dikami pay gayam nammigat. Imbag ta iti saan unay nga adayo ket nasalawmi ti Kangkang Windmill Cafe. Ti agmaymaysa a panganan, pagkapian a makitkita dagiti turbina. Makapakatawa ti nagan daytoy ta makapanunotka iti sabali. Apay ngata a pinanagananda iti Kangkang?

Bagimi manen ti espasio ta awan tao. Makakapkapeanak manen ket aglalo addu ti pagpilian kadagiti nakagarapon ken agduduma a kape a naggapu iti agduduma a paset ti Cordillera, adda Kalinga Robusta, Premium Arabica ti Sagada, Excelsa ti Benguet ken Arabica Medium ti Mountain Province. Inap-apanmi pay laeng ti tianmi, damdamanton ti kape ket agalas-dosen ti aldaw.

Makunak a kurang ti Ilocos adventure dagiti turista man ken saan no dida umay bisitaen ti Bangui.An Unplanned Trip: PagudpodGapu ta agsaknapen ti sipnget idi dumanon kami't Pagudpod ken napigsa ti tudo a kasla man adda bagyona ket saan kamin a nagpili pay ti madagusanmi. Ti umuna a resort a natuparmi ket ti Arinaya, inkeddengmi nga isu lattan nupay adu koma pay. Lang-ab ti agat asin ti naipasabat iti agongmi ken ti danarudor ti narungsot a daluyon a mangsapsaplit iti aplaya. Kasla naungaran ti bagik iti pannakalang-abko ti presko nga angin. Kasla nabati amin iti siudad dagiti problema.

Nangina ti upa dagiti kuarto iti Arinaya nupay kunada a para iti off-peak season. Saan a maiyannatup ti gatad iti serbisioda. Dagiti tao ti resort ket masadsadut a sumango kadagiti kliyenteda. Pamiliar kaniak ti serbisio dagiti 5-star hotel ti siudad gapu iti trabahok ket no ikumparak iti kina-hospitalidadda ket adayo unay. Ti kuarto a naited kadakami ket kasla di man laeng nasagadan wenno na-vacuum. Adu dagiti darat a nakastrek. Kayatko koma ti agpagna-pagna pay iti aplaya ngem nabannogen ti bagik. Ket naturog kami a mangnamnama a kinabigatanna ket nalimpion ti panawen.

Alas-sais pay laeng ti bigat ket nagdiretsoakon a napan iti aplaya. Pinilik ti nagdapandapan. Nalamuyot ti puraw a darat a pagdisuan dagiti sakak. Saan a gagangay a darat a kasla kadagiti makita iti normal nga aplaya. Agpayso ti kunkuna dagiti nakadanonen iti Pagudpod, agpada kano ti kinapuraw ti darat ditoy ken iti Boracay.

Nadanonak dagiti tao nga agpidpidut. Dinamagko kadagitoy no ania ti ikarkargada kadagiti awitda a selopin ket kunada a shell kano. Adda gayam kooperatiba dagitoy nga isu ti pagaramidanda kadagiti aritos, porselas, kwintas ken dadduma pay nga isu iti ilakoda kadagiti turista. Uray kaskasano adda nayon a panggedanda.

Naatab latta ti baybay. Inkeddengmi ti saan a tumaneben. Kalpasan a nakapagkape kami ket nag-check-out kamin. Inawisko dagiti kakaduak a mapanmi tannawagan ti Patapat Viaduct sakbay nga agsublikami sadiay Bangui.
An Unplanned Trip: The road to PagudpodKalpasan ti panagrikosmi kadagiti calle ti Vigan ket nagsasanguanmi ti boodle food iti Los Mojitos a masarakan iti Gen. Luna St. Nadagaang ti aglawlaw ta urayko la nauksob ti sweaterko. Damo dagiti kakaduak a makita dagiti pasdek iti Calle Crisologo. Iti pammaliiwko ganganin agbaliw ti langa ti Vigan, adda gamin dagiti dadduma a pasetna a saanen a kas ti disenio ti daan a Vigan. Sayang ta nabuniagan pay met daytoy a World Heritage Site.

Iti dua oras a panaginanami ket intuloymi manen ti nagpa-Norte. Pasado alas dos idi panurnorenmi manen ti Maharlika Highway. Makapnek ti buya, manipud kadagiti tabako a ganganin magatud, kadagiti mais nga agsabsabong ken dagiti bawang ken sibuyas a naglalangto ket isu ti nangiturongak iti imatangko. In-inuten nga agkuyem ti tangatang, idi makadanon kami iti ili ti Sinait ket nangbuyaten. Saan a napigsa ngem makasulek iti mata dagiti binukel nga awiden ti wind shield ti kotse. Saguyepyepennak ngem tinengngelko ti riknak. Inkeddengmi ti gumatang iti pampapudot idi makastrek kami iti siudad ti Laoag.

Iti sikigan ti naggatanganmi a grocery iti arak, adda aglaklako iti empanada. Maysa ti empanada kadagiti ipampannakkel ti Ilokandia. Nupay ammok ti langa ti Vigan Empanada ket nasdaawak ta sabali ti langa ti ilaklakoda iti Laoag. Dinamagko iti aglutluto, ti diperensiana gayam iti Vigan Empanada ket linaokanda gayam ti masa iti asuete a pampamaris tapno umirteng ti kulor daytoy. No ti Vigan Empanada ket suka ti Ilokos ti pagisawsawan, ti Laoag Empanada ket ketsap. Mayat ti panaglaok dagiti ramen iti ngiwatko. Ti nagadgad a papaya ken ti napatubo a balatong ket nagtulid iti malasado nga itlog, sa maigamer iti longganisa a puro lasag a nagiling ken nalaokan iti adu a bawang ti nangpabanglo iti empanada. Sapsapulen ti dilak ti raman ti suka tapno patayenna koma ti agat-manteka iti nasarangsang a naipirito. Ngem uray kasta ket naimas latta.

Idi madanonmi ti ili ti Pagudpod ket sumipngeten, nagdardaras kami a nagsapul iti pagdagusan manipud kadagiti plakard dagiti beach resort a matuparmi.An Unplanned Trip: Vigan Stop OverAldaw ti Huwebes, Enero 20, idi malagipmi nga ituloy ti di a natuloy a biahemi koma nga agpa-Pagudpod idi Mayo gapu iti eleksion. Nagngudo ti biahemi laeng idi sadiay Baguio, tapno makapagbotos dagiti kakaduak ket nagsublimi. Ket gapu ta awan pay unay ti adu a miting no kastoy nga Enero ket inkeddengmi ti nagpa-Ilocandia.

Parbangon ti Biernes idi nagrubuat kami. Namurumuran ti bituen ti tangatang a mangibagbaga a napintas ti panawen. Gapu ta damo dagiti kakaduak ti agpa-Ilocos ket siak ti nagbalin a tour guide da. Nalamiis ti palayupoy ti angin idi mammigat kami iti ili ti Sto. Tomas, La Union. Uray saan a prominente ti kantina a nangananmi ngem naimas dagiti lutoda. Siguro gapu iti iliwko iti luto ti kailukuan. Original a pinakbet, dinengdeng, papaitan (talaga a napait), sabunganay a naigisa, igado ken naadobo a pusit nga adda pay bugina. Idi makatig-ab kami ket intuloymin ti nagpa-Norte pay.

Addan iti lulonanmi ti init idi makadanon kami sadiay Vigan.