Diam Suroten ti Tugotkoadda bugi dagiti balligi nga inka sukdalen,
ket iti tunggal bunga a maregreg, kabukbukodam dayta,
makaammoka a mangipisok dita alatmo,
makaammoka a mangbilang, mangikamada,
agingga nga aglaplapusananto.
ti laeng ipakpakaasik,
diam suroten ti tugotko,
mangtakwatka iti bukodmo a desdes.
itinnagmo amin a pigsam, ti kabaelam,
ket dika bilbilangan iti mapalusposam,
no anianto man ti pakaitublakam,
addaakto a siisem kenka,
sige karruam latta!

Val City | Marso 24, 2011

Annabel Lee

www.devianart.com
Annabel Lee, daytoy ti komplete a maudi a daniw ni Edgar Allan Poe, ti kunkunada nga Ama ti Literatura ti Amerika. Kuna dagiti kritiko, ti kano asawana ti nagbalin nga inspirasionna a nangsurat daytoy.


------
ANNABEL LEE
by Edgar Allan Poe

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea:
But we loved with a love that was more than love -
I and my Annabel Lee;
With a love that the winged seraphs of heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her high-born kinsmen came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in heaven,
Went envying her and me -
Yes! that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud one night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we -
Of many far wiser than we -
And neither the angels in heaven above,
Nor the demons down under the sea,
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee;

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling -my darling -my life and my bride,
In the sepulchre there by the sea -
In her tomb by the sounding sea.


Eureka: Panagtitinim-ogmanipud iti agsinnumbangir
a paset ti nakawikaw a tubo,
agsinnabet ti datdatlag a pudot.
aglinnailo dagiti atom,
maparnuay dagiti makapamermer
a tipping ket agtitinim-ogda.
agkikiniskis ket masilmutan ti lawag,
bumtak a kas iti punganay,
no sadinno a naggapu ti law-ang.

iti tengga ti lubong,
agtayyek a sultopen
ti nangisit nga abot
ti lagip dagiti tao
mapartiparti iti napino,
agsisinnukat,
mabibineg santo maunas.Val City | Marso 22, 2011

KabuligMadamaak nga agikurku-it iti laptopko
idi agdamag kaniak ti putotko.
"Papa, ania ti kayat a saw-en ti asawa?"
Nagsardengak a nagtipa, nagpanunotak iti sao
a nalakana laeng a maawatan iti edadna.
"Kaddua iti biag, 'basangko. Kasla kenni mamam." insungbatko.
"Agkadkadua kayo ngarud? Saanmo kadi nga ay-ayaten?"
"Amman, a."
Sinangok ulit ti monitor. Bareng nalpasen ti panaguntona.
"Ay-ayaten a kaddua iti biag kunam 'garud, Papa." Panangisurona.
Nangtung-edak.
Tinaliawko ket madaman daytoy nga agdro-drawing.
Apagisu a malpasak idi ikalbitna kaniak
ti papel a nangikabilanna ti ladawan.
"Papa, sika daytoy ken ni Mama."
Ladawan ti dua a tao a nagpinnetpet dagiti dakulap.
"Daytoy met ni Babes ken ni Cassey."
Intudona ulit ti maikaddua a grupo.
"Sinno ni Cassey?"
"Alla, ni Papa. Cassey ti nagan ti asawa ni Babes."
Ni Babes tay asomi gayam.
"Daytoy met maikatlo ket ni Tata Nestor ken ni Nana Opelia."
Minirak ti ladawan.
Dagiti gayam kaarrubami ti kayatna nga iparangarang.
"Pirgisem daytan amangan no makitada."
"Apay? Ipakitakto kadakuada."
"Saan dakes. Amangan ta makagurada kenka no kua, nakkong."
Nakangegkami iti kanabtuog iti kaarruba.
Agap-apa manen dagiti dua a nataengan.
Kinitak ti ladawan.
Adda sarana ti lalaki.Val City | Marso 21, 2011
Ladawan: http://www.flickr.com/photos/chung660326/

Gangtam ti Apoy

http://www.dailymail.co.uk/


"O, swear not by the moon, the fickle moon, the inconstant moon, that monthly changes in her circle orb, Lest that thy love prove likewise variable."
-Verse from Romeo and Juliet by William Shakespeare

supermoon...
pabaraem ti bagik ita a rabii,
umayka ditoy sibayko,
aprosam ti pakabuklak
ken dilpatam ti kaunggak
bugbugtungak ditoy, malmalday a matmaturog
awatem koma ti imak,
ket agkuyogta a talantanen ti uniberso.


Val City | Marso 20, 2011

Iwaksim ti Buteng


IWAKSI ANG TAKOT

Marapat nating iwaksi mula sa ating
Kaluluwa ang lahat ng takot at silakbot
Na dulot ng nagbabadyang panahon.
Angkinin natin ang katiwasayan
Sa kahigitan ng ating damdamin
At kabuuan ng ating mga pandama
Hinggil sa kinabukasan
Marapat nating salubungin ang bukas
Na taglay ang tining ng loob.
At marapat nating pakaisipin na anumang darating ay tanging-laan
Sa atin bilang atas ng daigdig
Na puspos ng karunungan.
Ito’y bahagi ng nararapat nating
Matutuhan sa panahong ito
Ang sumulong nang may wagas na pananalig
Na hindi nakasandig sa layaw ng buhay.
Manalig sa walang humpay na saklolong hatid
Ng daigdig ng kaliwanangan.
Siyang tunay, walang kabiguang magaganap
Kung ang ating katatagan ang siyang maghahari.
Pukawin natin ang sariling kamalayan
Sa tuwing sisilay ang umaga
At sa bawat pagdatal ng dilim.

- by Rudolf Steiner
Salin mula sa Ingles nina Necias Chaves Pataunia at Maria AbulenciaLadawan: stock.Xchng

Kapitalista


i.
Binugtaknaka ni tatangmo,
"Agbettaken ti sara ti nuang!"
linidlidmo dagiti matam
tapno matnag ti nagkiggang a mukat
a nakaballangan iti kurimatmatmo.
Diam sinungbatan ti dakkelmo
ket indalimanekmo ti nagiddaam.
Makabulan gayamen ti napalabas sipud daydi
iyuuliyo iti entablado tapno awatem
ti agas dagiti banbannogmo.
"Kasapulan a makasapulka iti trabaho
tapno maabrot ti gasgastos kenka!"

Ni Nanagmo met ita ti simmublat a nanggelgel kenka
bayat iti isusubom iti pammigat a tinapa.
Saanen a baro daytoy a buya,
gagangay laengen ti tinapa a naiyataday
iti umas-asok nga innapuy
ket maiparabaw iti rutay-rutay a mantel
a nangabbong iti lamisaan.


ii.
Iti iruruarmo iti lipit
a kumamang iti pinakamayor ti *abot
a pagkul-uban dagiti linaksid ti siudad,
nasabatmo ni Rajnish, ti Bumbay nga agpapautang.
Diam ammo no apay a Bumbay ti awagda kadakuada
ket naggapuda met iti pagilian ti India.
Kas iti sigud agisursursor manen daytoy kadagiti balbalay
iti patintinnaganna nga apektos.
No dadduma tag-ve-viente ti umayna a singiren
kadagiti inna nga agbibingo.
Kasla da la nabuak a bunar no addan ti agsingir kadakuada,
urayka la agkatkatawa no maranaam daytoy ta
pati ni nanangmo ket makitiktikba met no kua
ta adda met ti nabulodna a kuarta
a pinangnayonna iti ginastosmo idi nagpabunarka.
Lumisika koma tapno dinaka mailasin ni Rajnish
ngem naladawen ta inasitgannaka a dagus;
"Ayan nanangmo?"
"Adda idiay balay."

Uray kaskasano makabaleska iti pananggelgelna kenka itay.
"Kasapulan a makasapulka iti trabaho
tapno maabrot ti gasgastos kenka!"

Ngem saan a dayta ti rason.
Nassianka la gamin kadaytoy nga Indiano
nga agsublisubli ngem awan ti masingirna.
Ti dakesna dagiti dadduma a nagpautangan,
timmaraydan sadiay probinsia.
Diam kayat a maipada ti nakapammay-an ni Rajnish
iti padana a Bumbay a ni Maharath a nasalaw
ti bangkayna nga agtatapaw iti baybay.


iii.
Agur-urayka iti pagluganam iti igid
ti banketa idi mapasungadam ni Carolina.
Ti umuna a nakariknaam iti pannakatikaw
iti panagpitik ti barukongmo.
Kas ita, kasla man nagsardeng ti panaggaraw ti aglawlawmo.
Sinno kadi ti di a makulpi ti tengngedna
iti langa ni Carolina a nakabestida
iti nalabbaga a natappukan
iti puraw a babassit a polka dots.
Nakapudpudaw dagiti gurongna a karantiway.
Kasaritam koma daytoy ngem nagpasugnod ti dilam.
Kasla bubon daytoy a naattianan.
Ubbingka pay laeng ket agkaklase kayon iti grade wan;
Paspasakaram idi iti asignaturam no kasta nga awanan.
Ibingayam met iti balonmo a belekoy iti recess.
Agingga a dumanonkayo iti high school ket nagbinnain kayon.
Ket dita a nariknam ti marikriknam ita a rikna
a diam met kaya nga ibaga kenkuana.
Umanay laengen ti panangtaktakawmo iti sabong ti mula ti kaarubayo
tapno ipalipitmo iti ridaw ti balayda.
Diam ammo no makadanon kenni Carolina.
Ngem agtabbaaw met ti inang daytoy no makalikudka.
Agpada ti kinapigsa ti tabbaaw ni nanangmo;
"Kasapulan a makasapulka iti trabaho
tapno maabrot ti gasgastos kenka!"

Nagngayemngem ti un-unegmo ket urayka la nagporpordios.
Diam napakadaan ti immasideg kenni Carolina.
Ket idi pasikigam a kitan iti maikaddua a gundaway,
nakakallabayen ti ima ni Angkuan iti abagana.


iv.
Uraymo la kinusilapan da Carolina ken Angkuan idi
maitupakmo ti ubetmo iti tugaw ti dyip.
Kinarawam ti bolsa ti pantalonmo
ket inyawatmo ti nakumel a pinapel a cincuenta
iti drayber a mangkitkita iti sarming ti sanguananna.
"Madamdamanton ti suklim ket umuna a biahek pay laeng!"
Kalawakaw pay laeng ti lugan a nangpanurnor ti kalsada.
"Diam liplipatan ti suklik, manong!" kinunam,
madanaganka ta amangan no malipatanna nga ited
ti nayon ti inted ni nanangmo.
Amangan no dika makadanon iti pagaplayam
a trabaho ket ungtannaka manen.
"Kasapulan a makasapulka iti trabaho
tapno maabrot ti gasgastos kenka!"

Dua a nalukmeg a babai ti nagpara.
Iti tantiam doblien ti maysa ti bagim.
Pinagtenggaandaka a linipit.
Ganganin dika maanges.
Inyawatda ti bayadda ket uray la nadusag ti bakrangmo.
"Manong kurang ti dua piso ti bayadmi." kinunada,
Nagkudkod ti ulo ti drayber.
"Manong tay suklik, asidegakon!" kinunam,
Inyawatna ti sensilio. Nagbilangka.
Kurang ti dua piso.
"Kurang ti dua piso, manong!"
"Awan ti bariakon. Singirem dagita kaabaymo."
inbugkaw ti drayber.
Kinitam dagiti dua a lumba-lumba, ket inisemandaka.

v.
Nagdisaagka nga addaan babantot ti riknam.
Nakurangan iti dua piso ti puonam.
Inukagmo ti notebook a nangilistaan kadagiti mabalin a pagaplayam.
Inunam ti opisina ti nakalamlamiis a call center a sinerrek.
Nagtayyek ti pagorasan ket naibus ti tallo
orasmo a makipinnadaringungo kadagiti naginterview kenka.
Kamaudianna rimmuarka a nalpay ti abaga, saan kano nga umanay
ti bokabularium iti ingles. Kanem met kano dagiti saom ket
jejemon kano dagiti ispelingmo. Imbag laengen ta saan a bekimon.
"TuawUA6@n K@h N@H LAng nUAm!n jejEjeje."
Basolmo kadi no isu ti ar-aramatem sadiay iskuelaam,
ken isu ti lenguaheyo iti selpon.
KAzapulAN Ah MU@k@zapUlkah !+eh tRu@v@h0w 
tApn0h muaavr0wT T1 guasg@S+0s k3NKah!
Nagpapausam laengen ti nagipasa iti kaabay a pasdek ti sinerkam itay.
Kuna tay nangasisti kenka, mangtedka kano nga umuna iti sangagasut a pisos
a pangproseso ti panagaplaymo.
Agbalawkan ta awan met ti nawadwad a kuartam.
Sika la garuden ti agsapul ti panguartaan
ngem apay a sika pay ti inda dawatan.
Gayam agensia ti naserrekmo.
Adu ti nakapila.
Adu ti mangiruar ti kuarta manipud kadagiti petaka.
Agririn ti tianmo.
Nangsapulka iti mabalin
a pangtingal iti aguriris a bagismo.
Eksakto ti food cart iti igid ti kalsada.
Siomai with 1 cup rice, agbalor ti treinta
Inaguantaam ket lineppasmo a dagus saka limmarga.
Pasa ditoy pasa dita, no addanto maisagud di ket mayat latta.

vi.
Kas manen iti sigud agsublika manen iti *abot
nga agkul-ub, ima-ima a kas iti sigud.
Nagkalangiking ti lima pisos a tedda iti balonmo itay.
Nakiaribungbongka met kadagiti makitintinnudok iti parayok.
"I wanna be a billionaire!" ti pasurot ti maipatpatugtog
iti iking ti bisikletana.
Nagkallatik ti panunotmo.
Addanto isungbatmo ken nanangmo.
"Kasapulan a makasapulka iti trabaho
tapno maabrot ti gasgastos kenka!"

Napanunotmo ni Rajnish.
Ni Carolina a kalkallabayen ni Angkuan.
Ken ti pannakalugim a kapitalista iti agmalem.*abot - kaiskuateran a lugarVal City | Marso 18, 2011
Ladawan:http://www.exitinteriors.co.uk/

Paradox iti Bigat

i.
Bimmangonka a nasapa tapno estimarem
ti gargaret dagiti annakmo
a sumrek a nasapa iti eskuelaan.
Inrapinmo metten ti nagluto iti pammigatyo.
Iti panagsangom iti dalikan diam napuotan
iti iyaasideg ni lakaymo ket inarakupnaka a nakatallikud.
"Agtalnaka man" ket sinimpam ti dastermo a natiritir.
Napan nagdalupisaak ni lakaymo a napasugnudan iti sango ti dulang.
Nagdardaraska met a nangkarga iti taza
iti pampapudotna iti rusokna sakbay
a mapan agarado iti bangkag.
Inyawatmo ti nabaaw a kape.
Dina sinimsiman ngem ketdi nagrupanget,
Diam mailadawan ti rupana.
Nagdanagka.
"Saanen a kas iti dati ti raman ti templam!"

ii.
Saanka a nasapa a bimmangon tapno estimarem
ti gargaret dagiti annakmo
a sumrek a nasapa ti eskuelaan.
Dika met inrapin ti nagluto iti pammigatyo.
Dika simmango iti dalikan ngem napuotam
ti di panangasideg ni lakaymo kenka, saanaka nga inarakup ta simmangoka.
"Dika man agpakatalna" ket inlukaismo ti dastermo a nasimpa.
Saan a nagdalupisaak ni lakaymo iti sango ti dulang ta di a napasugnudan.
Ininnayadmo ketdi ti nangkarga iti taza
iti pampapudotna iti rusokna sakbay
a mapan agarado iti bangkag.
Inyawatmo ti napudot a kape.
Sinimsimanna ket immisem,
Nalailo ti rupana.
Immisemka.
"Kas iti dati pay laeng ti templam!"*maysa daytoy nga experimental a verso.


Val City | Marso  17, 2011
Ladawan: http://www.flickriver.com

Saan a Mapagtalkan ti MasakbayanSaan a mapagtalkan ti masakbayan
adda ubbaw a kari nga iyedna
agbaliw ti marisna bayat iti panagdaliasat
iti nawatiwat, likkalikkaong a dana.

Saan a mapagtalkan ti masakbayan
addaan puris a mangdunor iti imatang
addaan anges a manggantil iti pakinakem
ket imayengna ti asino man a mangtangad.

Saan a mapagtalkan ti masakbayan
aglemmeng a kas igat
addaan biag nga agpatiliw
tapno maammuan ti kaipapananna.Val city | Marso 16, 2011
Ladawan: http://ucdavismagazine.ucdavis.edu

Agtutulad


i.
adda arep-ep nga idaton ti sipnget,
agkuti ti anaraar a nabulod
manipud iti apagbingi a kingki
makatitileng ti urok dagiti kuriat
a dumanggay iti kumpas ti katre,
awan ti makalapped iti panagtipon ti anabaab
bukodda ti gundaway a mangkagay ti ulimek
uray pay dagiti agangat a taraken
a mangsipsiput iti lamolamo a tapok
agpagunggan a mangtiliw iti darikmat.

ii.
agbinnales dagiti bagi
bagim-bagik, kukuam-kukuak
agarimasan ti bangkag
situtulok daytoy a maraepan iti agpatnag.


Val City | Marso 15, 2011
Ladawan: http://www.spokemagazine.com/

Dika Agtakder iti Tanemko ket Aganug-og


Original a sinurat daytoy ni Mary Elizabeth Frye. Maysa daytoy nga epitaph a daniw. Makapaseggar (goosebumps) daytoy a verso. Aglalo ti panagkanta dagiti ubbing (Libera) iti video. Binulodko daytoy iti Youtube. Kaslada la anghel kadagiti soprano a bosesda. Bareng makapatar ti panangiyulogko manipud iti English.

Dika agtakder iti tanemko ket aganug-og;
Awanak sadiay, saanak a matmaturog.
Siak ti palayupoy ti sangaribu nga angin
Siak ti alipaga ti batonsileng iti rabaw ti niebe.
Siak ti raya ti init kadagiti maluoman a bukel.
Siak ti naumbi nga arbis iti panawen ti panagreregreg.
No malukagka iti talinaay ti bigat
Siak ti lagsit a panagdardaras nga itatayok
dagiti naulimek a billit nga agbangabanga iti tangatang.
Siak ti naalumamay a bituen nga agkiraykiray iti rabii.
Dika agtakder iti tanemko ket agsangit;
Awanak sadiay, saanak a natay.Do not stand at my grave and weep
~Mary Elizabeth Frye

Do not stand at my grave and weep;
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.


Val City | Marso 13, 2011
Ladawan: http://flickr.com

Terraagrittuok ti bales
a gungonen ti nattangan nga abaga,
lapunosen ti anasaas,
ket rebbaenna dagiti ballangan,
kamatenna ti madalapus dagiti mata,
ket sarwaganna uray dagiti sang-at.


agparuar ti dakes nga angin
ket maangsan ti agbubusog a tian.


Val City | Marso 11, 2011
Ladawan: http://flickr.com

la muerte finoi.
mandaren ti panunot ti guyod ti lasag,
agalikuno a ngumato-bumaba,
salputenna ti angin
a nakaipatakderan ti batonlagip.
mapespes ti pigsa
ket agpadegges iti natikagan nga ima,
agpasikkil ti naluganan a bagi
tapno itapawna ti gartem.
agbullagaw ti mata,
ken agindayon ti nota,
umpes ti nakatillayon a bola
a nakaiyuperan dagiti nagalis a kararua.

ii.
orasion! arasaas!
arasaas! orasion!

iii.
manipud iti punganay,
iti mangliwengliweng a sipnget,
pasetnak ti dara ken lasag.

iv.
sinukon ti kumanarab-as nga alimpatok
ti mabekbekkel a gasat,
ket sul-oyen ti tubo manipud
iti murdong ti usok,
tumrem ti Timbuktu,
ket agayos ti layus.
addan ti armagedon!
gingined,
bara ken lamiis.

v.
manipud sipnget dumagas
iti puseg ti kasipngetan a siled,
ngem saan a matungpal ti katulagan
ta dagiti kararua maibilag iti lawag.


Val City | Marso 10, 2011

Zenti pannakalawlawag ti panunot
ket kasla bulan nga agsarming iti danum,
saan a mabasa ken kaskasdi a di mabuong,
ngem uray ti anaraarna
ket nalawa ken nagpaiduma,
maanninawan latta uray
iti maysa dangan laeng a lubnak,
ti rupa ti law-ang,
ket agandap latta
uray iti nagdisso a linnaaw
iti sidong dagiti ruot.


Val City | Marso 9, 2011

Dagiti banag a kalkalikaguman

- - - - - - - - - - - -
Desiderata
by Max Ehrmann (1872-1945)

Magpatuloy kang mahinahon sa gitna ng kaguluhan at pagmamadali,
at tandaan kung anong kapayapaan ang maaaring mayroon sa katahimikan.
Hangga’t maaari, walang pagsuko,
magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga tao.
Sabihin ang iyong katotohanan nang tahimik at malinaw;
at pakinggan mo ang iba,
kahit na ang walang sigla at walang nalalaman;
mayroon din silang sari-sariling mga salaysayin.
Iwasan mo ang matitingkad at mararahas na mga tao;
nakaliligalig sila sa kaluluwa.
Kapag inihambing mo ang iyong sarili sa iba,
maaari kang maging hungkag o may kapaitan,
palaging magkakaroon ng mga nakalalamang at mas mababang mga tao kaysa iyo,
Kasiyahan ang iyong mga naisagawa, maging ang mga balakin mo.
Manatiling nahuhumaling sa iyong larangan, gaano man kababa;
Isa itong tunay na pag-aari sa pabagu-bagong katalagahan ng panahon.
Magsagawa ng pag-iingat sa iyong mga pakikitungong pangpinagkakaabalahan,
sapagkat puno ang daigdig ng panlilinlang.
Ngunit huwag mong hayaang bulagin ka nito sa kung anumang naririyang kabutihang-loob;
maraming mga taong nagsusumikap para sa matataas na mga pamantayan,
at kahit saan man, puno ang buhay ng pagkabayani.
Maging ikaw ka. Natatangi na ang hindi pagkukunwari sa saloobin.
Huwag ring maging makutyain hinggil sa pag-ibig,
dahil sa mukha ng lahat ng katigangan at pagkaakit,
panghabang panahon itong katulad ng damo.
Malugod mong tanggapin ang pangaral ng mga taon,
Habang may kayumiang isinusuko ang mga bagay ng kabataan.
Mag-alaga ng lakas ng kaluluwa upang mapananggalang ka sa biglaang dagok ng kapalaran.
Ngunit huwag mong guluhin ng madirilim na mga palapalagay ang iyong isipan.
Maraming mga takot ang isinisilang mula sa kapaguran at pangungulila.
Sa kabila ng kaayaayang katakdaang pang-asal,
maging banayad sa iyong sarili.
Isa kang anak ng sanlibutan
na hindi mababa kaysa mga puno at mga bituin;
mayroon kang karapatan sa pagiging naririto.
At kahit na malinaw man sa iyo o hindi,
walang pag-aalinlangang lumalantad ang sanlibutan ayon sa nararapat.
Samakatuwid, mamayapa ka sa piling ng Diyos,
sa kung anumang paraan mo siya nauunawaan.
At kung ano man ang iyong mga gawain at mga hangarin,
sa loob ng magulong kalituhan ng buhay,
Kupkupin ang kapayapaan sa iyong kaluluwa.
Sa kabila ng kanyang kahungkagan, kabagalan, at sawing mga pangarap,
isa pa rin siyang magandang daigdig.
Maging masiyahin. Magsikap kang maging maligaya.

(Filipino translation from http://tl.wikipedia.org/wiki/Desiderata)
Ladawan: http://firesetternews.blogspot.com/2010/08/litany-of-humility.html

Patigmaan
segseggaak ti agtabon a malem,
iti sirok ti bangsal
dagiti ranitrit ti bagi ti kawayan
a mapayatan ti danapeg
nga agdardaras a mangarasaw iti kaldero
a nadungrit,
kasda man harmonika a mapuyotan,
mangdayyeng a mangagas
iti makabibineg a kettang.
bagik latta ti ulimek,
a kasla awanak a makitkitam,
agapoak sakbay a mabatingting
ti pagtigmaan iti diding
agepak ti naggapuan
ti amin a nakarparsuan,
ket inkanto metten pasgedan
ti pagsaingan,
a mangidaton iti nainlangitan
a panagyaman.


Val City | Marso 7, 2011
Ladawan: http://www.squidoo.com/gecko_lizards

iti panagsabet ti bara


nagpuligos ti angin.
intal-ona ti bara a nabulod
iti makasinit nga urna.
nagkayag ti agila
a nagdisso iti naamnot a daga,
sinippitna ti nakarungarong a bin-i,
a sumirsirip iti nababaetan dagiti ruruot,
nasam-it, makapabang-ar, makabatombalani,
iti tunggal ikukurukorna,
pinigsaanna,
naparpardas,
kayatna nga alut-oten agraman ti ramut,
inyungapna ti sippitna,
ket pimsuak ti nalitnaw a dara!
Val City | March 3, 2010
Ladawan: http://wallpapers.net/view/blood_stain-1024x768.html


Dagiti Berso iti Tren


Rinibu ti agluglugan iti LRT iti inaldaw ngem manmano laeng siguro ti agkainteres a mangbasbasa kadagiti nakapaskil iti uneg ti tren. Maysa kadagitoy ket dagiti dandaniw nga Espaniol a naiyulog iti pagsasao a Filipino. Proyekto daytoy iti nagbaetan ti LRTA ken Instituto Cervantes a nangrugi pay idi 2007.

Nabayagen a makitkitak dagitoy a daniw ket iti tunggal lumuganak isu laeng ti sangkabasak piman. Makapaguyugoy dagiti berso a naiyimprenta iti nangisit, puraw ken nalabbaga. No kasta a maitiro ti imatangko kadagitoy, uraynak la agtantanamitim ket kitkitaendak dagiti pasahero.

Iti amin a nabasak ditoy, ti daniw ni Luis Cernuda a Si el hombre pudiera decir lo que ama (If man could say what he loves) ti pinakapaboritok amin.

Tu justificas mi existencia;
Si no te conozco, no he vivido;
Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
-Luis Cernuda

Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandirito,
kung 'di kita nakilala, 'di sana ako nabuhay.
Kung ako'y mamamatay nang 'di kita nakilala,
hindi ako mamamatay dahil hindi ako nabuhay
-Translation iti TrenSumiasikaSalmon starts to steadfastly swim against the current. This time its task is harder because, whereas it could easily pass down waterfalls with the assistance of the current the first time, it has to climb up over them this time. During this journey the salmon may need to swim through shallow waters that leave its upper fin above water. These shallow waters are full of birds, bears and many wild predators. (excerpt from http://www.kitabosunnah.com)

agdaliasatka
iti
bukodmo
a desdes,
sumniasika
iti agos
ti danum,
ta
adda
agur-uray
a
ragsak
sadiay
surong!
Val City | March 1, 2011
Ladawan: http://www.forthright.net