Iti NagbaetantaKabayatan a nakabalkot kadata ti sipnget
sinaludsodmo kaniak, no ania ti marikriknak
no apay nga agsalsala dagiti bulong
no apay nga agsangit dagiti bato
no apay a nasam-it ti agep
no apay a nabara dagiti arakupko
no apay a napuotam a nakaraked
dagiti takiagmo iti takiagko
no apay a napagteng dagiti pasamak
ken agtungpal iti panungpalanna ti bambanag
segun iti kasaganaanda, ken saan a kadata
no apay a narugso ti parbangon
ken apay a nagarbis idi pimmanawak.
Nagdakiwas dagiti ramaymo
kadagiti nginabras ti buokko,
ti kiday ken kurimatmatko,
ti aglawlaw ti bibigko
padpadasem kadi a tukuden amin a sungbat
amin dagitoy, maimutektekam iti rupak
no kasano a pagarutak ti butengko
kadagiti agpatnag a katukad ti rinibu a rabii
ta sika ti kasangok, ta saan nga isuda
ti kasangom, uray man maysa koma kadakuada.
Mapasamak amin a pasamak dagiti bambanag
segun iti nakaisangratanna
kas kadaytoy, agay-ayam ti sangarakem a tapok
ti pannakariribok iti rabaw ti abagak
ken agpakpakaasi dayta panunotmo kadayta pusom
tapno dina luktan amin a nakarikep
tapno dina rebbaen amin a naipatakder nga alad
iti laksid a makitkitata ti tunggal maysa
sumarsarut, iti pinagtipon a kararuata.
Ibagak kenka ita
a maammuamto amin a sungbat, apagapaman nga agayatka.


September 25, 2011

Sa Pagitan Natin
by Mark Angeles

Habang nakalambong sa atin ang dilim
tinanong mo ako, ang ako sa loob ko
kung bakit kumakampay ang mga dahon
kung bakit umiiyak ang mga bato
kung bakit matamis ang halik
kung bakit mainit ang aking mga yakap
kung bakit nasumpungan mong nakatali
ang iyong mga kamay sa aking mga kamay
kung bakit nangyayari ang mga pangyayari
at nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan, at hindi sa atin
kung bakit mapangahas ang madaling-araw
at kung bakit umulan nang ako ay umalis.
Tinutop ng iyong mga daliri
ang mga hibla ng aking buhok,
ang aking mga kilay at pilikmata,
ang paligid ng aking mga labi
nagbabakasakaling makita mo ang sagot
sa lahat ng ito, mabasa sa hugis ng aking mukha
kung paano ko bitiwan ang aking takot
sa gabing katumbas ng isang libong gabi
na ikaw ang kaharap ko, at hindi sila
at ako ang kaharap mo, hindi isa man sa kanila.
Nagaganap ang kaganapan ng mga bagay
batay sa kanilang kahandaan
katulad nito, nagsasayaw man ang laksang
abo ng pagkalito sa ibabaw ng ating balikat
at nakikiusap ang iyong isip sa iyong puso
upang hindi mabuksan ang mga nakapinid
upang hindi mabaklas ang mga itinayong pader
gayong nakikita natin ang isa't isa
lagus-lagusan, sa pinag-isang kaluluwa.
Sinasabi ko sa iyo ngayon
na malalaman mo ang sagot kapag ikaw ay umibig.


Ti Nadumaanmigapu iti bannogko a nangsipat iti tambak
ti kinelleng a mangrugin a mangballangan
kadagiti gipi ti pinagayan,
intugawko biit iti sirok ti kayo ti lugo.
mangrugin a kesseten ti agbanatabat nga init ti aglawlaw
ket dagiti bulong ti ruot malpaydan.
kumraangen dagitoy ta di pay nangbisibis ti tangatang
iti daytoy a depaar.
situtulok ti daga nga awaten ti pungtot ti batogna.
iyuldagko koma idi agummak ti baka
a naibulos iti naaladan a turod iti dumna ti suksukayek.
ipilpilit ti ulona nga ilusot
kadagiti darekdek nga inwalawal ti akinkukua.
gawgaw-atenna dagiti amgid iti bangir a daga
ngem uray ania a pilitna, nakidkidser dagiti kawkawwati
a mangrugin nga agsulbod dagiti sabongda.
iti panangipapasna a panangsando ken panaggulagol,
gistayan dina naikkat ti sarana iti nagbaetan dagiti kayo.
pamrayan laengen ti taraken ti aguni
a panangibagana a nakarikna ti saem.
idi dina maipapilit ti kayatna, timmalikuden ti baka
a sinaplisaplitan ti ipusna ti agsumbangir a durina.
timmakderak ket immangesak iti nauneg
a panagibulosko ti dakes nga angin iti barukongko
kinitak manen ti kinelleng, kasla
idi laeng kalman a tininep ti bayakabak.
isu met daytoy ti nangleppay
iti abagak iti mano nga agpatnag.
ita nakabalesen, agdumogen dagiti lumabanag a dawa
ket inton bigat sakbay
nga agmulagat ti init sadiay daya,
akasekon ida.September 24, 2011

Pannakaipusing


nagsuek, pimmanaw,
sumapul pamedped waw,
agkammaulaw.


September 23, 2011

Patinaagkubkublang,
magtuktuklapan,
agruprupsa,
ti marunrunot a kudilna.

agayamuom ti agat-dara
a sinimsiman ti alsem ti asido manipud
iti nakaisarabasabanna nga agpagunggan nga apoy.
ket manipud iti tangatang
umappayaw ti naanus nga arbis
nga inyawaaw ti apgad ti taaw
ket sebsebanna ti anabaab ti bagi.

sitatakder latta kas iti dati
sikakalupkop kadagiti lati
a nangkaan iti kinabanagna.


September 20, 2011

Ti LangitAdu dagiti tao
a mangdaydayaw
iti langit
ket inlunodda ti daga.
Kasano no iti maysa
a bigat ket mariingka,
a ti langit adda iti baba
ket ti daga adda iti ngato.
Kayatmo pay ngata
iti bumaba iti langit?


September 17, 2011

Ti namarsuaNo maysaka a namarsua,
ammom a timbangen ti pasamak,
paggidiatem ti dakes ken naimbag
ket ikapanunotam dagiti taom
a kas sika a nangbiag kadakuada.
ta ania man a namungayan
ket adda paggibusan
ket iti udina mangibati iti linamma,
iti tugot a mabalin a pagwadan
wenno pagtuladan
dagiti maipasngay pay a kapanunotan.


September 14, 2011

No Laeng Koma Maitantan Ti Bisin
No laeng koma maitantan ti bisin
ket mawarwaran ti singdan a nangreppet iti tian
agsardeng ti ikkis, saning-i ken sangit
ti pinggan a nakilnogan iti kusilap
nga idi pay kanikadua ti lawas a
ninawnawan iti kaldo ti nagitulangan
a tedtedda a pinagpipirsayan
dagiti igges ken bingraw.

No laeng koma maitantan ti bisin,
agbukar ti isem kadagiti napanawan
agsulbod ti rimat dagiti mata a napaidaman
ket maitantan met ti iyuulog iti maikanem a kadapan.September 12, 2011

Naimnas a Pannakaiwawa"Lola, an-anuem dagita a bukbukel?"
Binuya ti ubing dagiti nadam-eg a bukel ti karabasa a nakasapin iti diario.  Simsimpaen ti apongna nga iparabaw nga ibilag iti ginalba nga atep. Dina inkaso ti ubing ta intuloyna nga inukisan ti sidada.
"Agaramidka kadi iti art, lola?" nangpidut ti ubing iti galgalipen ti baket.
"Haan, Apo, padasek man nga ibin-i dagita a bukel bareng no nakilnet. Imulakto no agawidak sadiay probinsia."
"Ket daytoy galgalipem, ibin-im iti tian tayo bareng no nakilnet?"
Nagkatawa ti baket sana innala ti latok ta mapan agdengdeng.
Idi ta mangandan ket ramanan ti baket ti sidada.
"Apok, saan a nakilnet! Innak ibelleng dagidiay bukel."
Gapu iti panakadismaya ket dagdagusna a napan inkurway iti arubayan dagiti bukel. Idi ta agsubli iti panganan awanen ti linaon ti malukong.
"Apok, ayanna tay sidata?"
"Napanko met imbellengen, lola."September 10, 2011

Sibibiagak Kadagiti Kanito


Sibibiagak kadagiti kanito
a kaiddak ti bagina
ta lukagenna nga in-inut
ken mangriing ti awis ti lasag.
Kagatgatek ti abagana agingga a
magaw-atmi ti ayamuom ti Panagsusulbod --
narugso, dadakkel ken agtipun ti maris
ti kanito, makaay-ayo nga alinggaget
ti agari iti panagdakiwas
ti bibigna, sibubukel nga agtaud kaniak
ti agpagunggan a kinamauyong
(ket manipud iti nagbaetan dagiti luppo
 a nakablusa iti nagansilio ken nakapantalon
maysa a nakagarut a tudo
 ti mangagep a mangbisibis iti sabong
nga agsalsala iti kada kumpas ti patong).


September 3, 2011


Sometimes I Am Alive Because With
E.E. Cummings

Sometimes I am alive because with
me her alert treelike body sleeps
which I will feel slowly sharpening
becoming distinct with love slowly,
who in my shoulder sinks sweetly teeth
until we shall attain the Springsmelling
intense large together coloured instant
the moment pleasantly frightful
when, her mouth suddenly rising, wholly
begins with mine fiercely to fool
(and from my thighs which shrug and pant
a murdering rain leapingly reaches the upward singular deepest flower which she
carries in a gesture of her hips)Pannakabsog
ti makan uray
no ania ti kaimasna
ket iruar ti rusok
no dinan masbaalan.
kas met iti aglaplapusanan
a ragsak nga
iyeg ti pannakapnek
ken pannakasidaaw
kadagiti bambanag
a di matukod ti
kaunggan ken panunot
rurusokenka uray
no awan ti linaon
ti tianmo.September 1, 2011