Sarsarita - 11/27/11

agtumpong ti agsinumbangir nga ungto ti kalsada gapu ta maymaysa da a dana.


jfi - 11/27/11

Sarsarita - 11/18/11

Mabalin a kunaen a ti lubong ket maysa nga abut para iti naparsua
a mabalinna a pagidulinan kadagiti bambanag.
Adda kenkuana a mangpili iti pakalaglagipanna.
Adda kenkuana no ti ipisokna dita nga abut ket
maysa nga eppes a binatog
wenno pillienna laeng dagiti naiimbag a binukel.

jfi - - 11/18/11

Panagbaniagaar-arapaapek dagiti kimmapas a nginabras ti naluoman a sabong ti payukpok a puyotan ti naumbi nga angin ket sinasinaenna a saggaysaen nga ipusing manipud iti kimmapetanna nga ungkay sana ipayugpog iti salogan, iti pingping ti ubing a di sineknan ti lawag.Sarsarita - 11/12/11

agparpariag ti kinaraniagna ti kalbo a bulan.


jfi - 11/12/11

Kastoy nga Ipabulosko ti Dagensen


Kastoy nga ipabulosko ti dagensen;

ipakuyogko iti mauyos nga angin
a nauksot manipud iti barukong
ket manipud iti apros ti aglawlaw
bilinek daytoy nga itawatawna iti langalang
ket sadiay bittakenna a kas karkarna,
pirsapirsayenna a kasla kapas,
tapno ti aningaasna dumanon iti ngato,
maidaton a kas simamansa nga espiritu
a kadagsen ti anabaab ti lubong,
sumrek iti kaunggan ken panunot ti ukom.
iti pannakaipuyotna manen iti daga
mapasin-aw a kas maysa nga anges.


11/11/11

Mama Pabulodannak Man ti Sangapulo PisoNaulimeken ti aglawlaw idi sumangpet ti ina iti balayda. Ganganin dina maibagkat dagiti sakana nga umuneg ta kasla aglusdoy daytoyen gapu iti bannogna a naggapu manipud iti trabahona. Sa ita maipasabat kenkuana ti siam ti tawenna a buridekna a lalaki a nakaarakup iti hamba ti ridaw. Agur-uray iti isasangpetna.

"Mama, mabalin ti agdamag?" kinuna ti ubing.

"Wen,ania kadai daydiay?" insungbatna.

"Sagmamano kadi ti sueldom iti kada orasmo, Mama?"

"Ay, Apo, ania kadi dayta damdamagemon. Inka ket maturogen." panangibugtakna.

"Ngem, Mama, kayatko laeng a maammuan met."

"Limapulo Piso ti kada orasko. O, daytan, napnekan?"

"O," nagtungtung-ed ti ubing. "Mama, pabulodandak man 'garud ti sangapulo piso"

"Inka maturogen, makaungetakon, 'ne." Ngimmato ti tono ti boses ti ina.

Nagar-arudok nga immuneg ti ubing iti kuartona. Napalbaagna ti ridaw. Dina kayat ti maungtan wenno mabaut ngem napigsaannansa. Nangrugi ti panagpudpudot ti ulo ti inada sipud idi pimmanaw ti amada.

Iti biang ti ina, nasakit met ti un-uneg a dina mapagustuan ti anakna ngem amangan ta igatangnanto manen iti ay-ayam a di met ngarud nalagda. Agkaiwara laeng dagitoy iti kuartona. Saan nga agtrabtrabaho daytoy tapno maigasto iti awan kaes-eskanna a banag laeng.

Kabayatan a simsimpaen ti ina ti pagturoganna, napanunotna ta amangan no adda sabali a pangigatangan ti anakna malaksid iti pampanunotenna. Saan met ketdi daytoy nga agkaradawat ketdi iti kuarta. Napan iti kuarto ti anakna ket nagtoktok daytoy.

"Nakkong, nakaturogkan, mabalin ti sumrek?"

"Haan pay 'Ma, sumrekka lattan nakalukat dayta."

"Pakawanennak itay ta medio nangatuanka iti boses. Adtoy ti sangapulo piso." Inyawatna daytoy iti ubing.

"Thank you, Mama." Ket immarakup ti ubing kenkuana.

Inuyos ti ubing ti dua a tig-dudua pulo a pinapel iti punda ti punganna ket intiponna agraman ti sangapulo piso a binulodna.

"Adda gayam kuartam, apay a bimmulodka pay laeng kaniak?"

"Wen, a, ta saan nga umanay itay. Ita, addan Limapulo Pisok. Mabalinkon a bayadan ti maysa orasyo." Inyawatna ti kuarta iti inana.

Natnag ti lua iti mata ti ina ket inarakupna ti anakna.


(Naiyulog manipud iti Facebook)

Naimas Latta Ti Idasarmo


Naimas latta ti idasarmo 
a kas daydi umuna nga aldaw 
a pinuypuyotam ti dalikan. 
Isu daydi ti umuna 
a panangsangom ti pagariam.
Sinungrudam iti nakusep a kayo
tapno parubrubam
ket kunam nadardaras
ti panagburek ti insaangmo.
Ngem iti tunggal pangisuksukmo
iti naata a napisi a pasakwati
lallalo met daytoy a di makaanges
ket subadannaka ti napuskol nga asuk.
Nagangayan saan a natutor
ti bagas ti panagbaliwna
ket naikurway iti paraangan
a pinagaagawan dagiti dumalaga ken kawitan.

Kasta siguro ti kasasaadta
a nasapa a pinadarang ti pudot.
Iti kinaganusta, uray no an-anuen
ket di makaparnuay iti umanay nga apoy
ken iti umno a pudot a mangpasukat
iti langa ti maysa a banag.
Wen, namrayam laengen iti naglulua,
saan a gapu iti asuk a nangdalapus kadagiti matam
ngem ketdi iti kinaawan ti kababalinmo
a mangpartuat iti makaay-ayo a makan.
Ti taraon a pangagas kadagiti kettang
iti bangkag ken kataltalunan iti agmalmalem.
Iti tunggal panaglidlidmo iti kallub ti matam,
diam mapupuotan ti pannakatnag ti luam
iti tayab ti napettakan ti kamatis nga ikan.
Uray ta diak mapagdasig ti alsem ti dua.
Wenno ti agassuob a di met naibitin iti kasuoran.
Nananamdanto latta aglalo no agririnton ti akintengnga.

Ket iti tunggal makadkadan a dapo iti tunggal sardam,
maungpot ti bara.
Aginana ti dalikan a nangtaraken kadagiti tian.
Ti tunggal pannakadarang mangibati iti linamma,
iti girri ken panagbirri agingga mabtak ti damili.
Ngem ti sayamusom ti malutluto agbati.

Wen, naimasto latta ti idasarmo, baket,
nupay ti alingasawna laengen
ti itulod ti angin kaniak ditoy ngato.Nov 2, 2011
*nabulod ti nausar a ladawan