Nagibuyat idi Rabii


Nakitana no kasano a kesseten ti lawag ti buyon. Nagburek ti danum ken naatianan ti daga. Kimraang ket iti apagapaman nagrengat iti uray la. Nalaylay dagiti mula ket dimmapo dagitoy. Mano nga aldaw ti naglabas ket tawen ti nabilang. Ganganin mapukawan ti namnama ti daga. Ngem kalpasan ti amin, naglidem met laeng ti tangatang. Nagtipon ti anabaab ti daya ken lamiis ti laud. Nangrugi a natnag ti tudo. Ket naep-ep ti waw ti daga.

 Ammo ni Nana Merced a nalawagen iti ruar nupay iti nasipnget a kwarto ket dina maripar no kasano nga agbuelo ti init iti pudotna. Ikaykayab ti sang-aw ti electric fan ti aragaag a kortina a naipalikmot iti katre. Nalamlamiis ita ti uneg ti kuarto saan a kas iti napalpalabas nga aldaw. Naisupsupadi ita ket kinaykayatna ti nagkukot a nanguyod iti ulesna tapno abbunganna ti kudil a madalapusan ti agtaytayek nga angin. Iti teltelna, naimuntar ti sibibiag a banag. Ti bara ti anges a nangdaleb kenkuana iti agpatnag.

 Ammona a nagtagainep idi rabii. Ket mariknana uray no dina makita ti aglawlaw ita. Nabang-aran dagiti mula ken sabong.


 1/25/12
Post a Comment

Popular Posts