Skip to main content

Panagsursi

Kabayatan nga aguk-ukag ni Nana Merced iti bado a mabalinna nga usaren inton rabii tapno itulodda dagiti annakda sadiay airport, nasukainanna dagiti daan a bado dagiti annakna idi babassit da pay. Inur-urnongna dagitoy iti panaglabas ti tawen. Saanna gamin nga ugali ti agipadawat kadagiti nadakkelan dagiti annakna.

Kadagiti nabuntuon iti aparador, maysa a t-shirt a puraw ti nakasentruan ti imatangna. Uray no nabayagen ket ammona latta a kukua daytoy idi ni Efren. Lumitemen ti maris ti t-shirt, saan a gapu ti kadaanna ngem ketdi iti pannakaipempenna iti uneg. Ammo ni Nana Merced naminsan laeng nga inusar ni Efren daytoy. Malipatanna kadi daydi isasangpet ni Efren a suotna daytoy? Napno ti t-shirt iti dara ken napisang ti manggas daytoy. Ti bibig ni Efren nabtak.

Kabuteng idi ni Efren nga ipudno ngem napapilitna nga ibaga ti gapuna. Nasipat kano ti kaabayna ti likudna iti aggaangawda nga agkakaeskuela. Nagangayanna naala iti dindinnurog isu a nakiginnubal. Linab-an ni Nana Merced ti t-shirt ket sinursina daytoy ngem saanen a nagsubli pay ti langana. Adda latta ti nagdaitan ken ti mansa a nabati.

Innalana ti t-shirt ket napan iti ayan ni Efren a mangpakpakan iti putotna iti namasa a nalingta a karabasa.

"Efren, malagipmo pay daytoy a bado?" Imbidingna iti sanguanan ti anakna.

"Kukuak kadi dayta, 'Ma?"

"Wen met ket."

"Diakon malagip pay," nagkatawa daytoy a nangsubo iti anankna. Ngem iti un-unegna malagipna pay. Dayta ti kaudian a panakaungetna iti inana.

"Kunak no malagipmo pay," timmalikud ti baket. "Pudno a sinursin ti panawen. A kas iti pannakaipinna iti aparador, agtalinaedto latta sadiay. "


1/31/12


Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…