Kadagiti Rabii A Naatap Ti Ridep

Kadagiti rabii a naatap ti ridep
pamrayak nga iyilad iti dagidagi
a kabadang ti natiliw ken naipupok nga espiritu,
aprosak ti nakettangan a sibet
a binibineg ti agmalmalem a pannakidangadang
iti garaw ti bumallasiw nga init iti lulonak.

Manipud kadagiti abut ti nalaga a way
limlimmuek ti nautoyan a lasag
bareng adda kaibatoganna nga agas
ti lasag a paimbagen ti bukodko met laeng a lasag.

No laeng koma kasla dagidagi dagiti pasamak
diak koma kasapulan pay a salaysayen ti pagteng
ti nawatiwat nga agpatnag
ta agsubli latta koma iti naggapuannana
ti pigsa a katukad met laeng ti maysa a pigsa
nga ay-ayamen ti tali
a no maminsan awan kasiguraduanna
a makaadayu ket agtalinaed latta a sibibitin.

Mauma kadi ti lagip?
wenno agpatingga kadi ti birtud ti agawaaw a basi
a mangsapsapu iti natikagan a karabukob?
saan ket ngata.
ta kas iti dagidagi a mangitultulod kaniak ita
iti awan patinggana a panagpallayog
imasekto latta ti tunggal rud-ak
a naisalugsog kadagiti ramayko
iti tuggal iyagawak a rakemen ti pinuon
ti bukod a takap
agsardengto latta ti dagidagi no pinasagnakon ni ridep.


Feb 27, 2012

Post a Comment

Popular Posts