Ti taaw
tunggal pungtot nga ibbatan ti tangatang
iti batogna a taaw
sipapakumbaba a mangallawat daytoy
iti amin a banag nga itedna
uray pay ti lua iti nasapa a malem
wenno iti nakamisuot a bigat
nga agur-urok ti daya iti likud dagiti nimbus
urnongenna amin dagiti matnag a lua
nga isunto ti pagsarmingan
dagiti immasul a mata
no nalpasen ti panagsangitna.


2/15/2012

Post a Comment

Popular Posts