Iti Labes ti Kortina

indumogna a siiggem iti aglatlati a tubo
a naipatakder iti sapal ti agdan,
kas kabaaw itan ti landok
ti riknana a kalpasan
ti nabara a panagsisinnukat dagiti sao
inugasanen ti lua ti riknana.
kawawen ti sala
nga itay ket agallangogan
iti agduduma nga uni,
iti tanoktok ti takong nga umuli-bumaba.
silulukat pay laeng ti ridaw
a nakaiburuangan ti anniniwan.
inyangadna ti rupana,
ket nagtaray a napanna sinabet ti alintatao
iti labes ti kortina.
apungolenna koma
ngem nagkayab manen ken inwalin ti angin ti
alintatao iti labes ti langalang.
sitatalna itan daytoy a naipauyaoy ket
linangebanen ti tawa.Feb 11, 2012


(Original a berso. Basaen ti Bannawag bersion iti Marso 12 nga isyu ti magasin.)

Post a Comment

Popular Posts