Panangitan-ok iti Simmina a Tumatayab

binantayanna ti kahon iti agpatnag
maymaysana a nangarakup
iti agpatnag ken nangandingay iti bagi ken
ti panunotna a mangbiag iti lagip.
inyennekna amin ti riknana ta iti maudi a gundaway
pasigton a tagikuaen dagiti maibattaway
nga ellek ken sapri dagiti dumges a lua ti amin.

bagtit kunada,
kasungani idi kalman
ti panagpasinana ita
saan a kas ita ti riknana
agpada a naikahon dagiti dua.
idi kalman nagpaggaak iti uray la
nalag-anan iti nailisi a pandag iti barukongna
saanton a makarikna dagiti lasag
iti pigsa a gubuayen ti napanpannuray a kapisi ti pigsana.

no idi kalman, kasla kapas laeng
ti kahon a binaklayna,
ti linaon a katukad ti dagsenna
itulodna iti abut
tapno isaklangna amin a babantot.

ngem ita, tunggal aksaw
katukad ti pannakaikaranukonna
kasla kalkalienna ti bukodna
nga abut ket iti ungto ti rangkis
awisen ti ila ti isusurotna.
March 22, 2012

Post a Comment

Popular Posts