Sarsarita - 073112

sand beach


ti tao kasla darat ken bato nga iyaon ti dalluyon iti aplaya ngem sabuagannanto met laeng a guyoden ken isubli iti puseg ti baybay.

 -jfi
Post a Comment

Popular Posts