Prey-dator
In-inut a timmungraraw
ti nalabasit ken nasileng nga ulo
ti alutiit manipud iti likud ti nakabitin a tela
timmillayon ti akakna
a nailagid iti diding a palo-tsina.

nagsi-am!

ket rimmuar ti pakabuklan ti nangisit a bagina
kimmaradap daytoy a nagpangato
nagsiput!
nakitana ti agarimasa a maung-ungap a payyak
ti mapesaan a kulibangbang iti abut.

inalistuaanna!

dinilpatanna ti wangawangan
sinimaanna sakbay a maunaan.


-Aug 5, 2012
(Diak kukua ti Ladawan)
Post a Comment

Popular Posts