Dead End


ICU. Alas 4:00 ti parbangon.


Tinaluntonko ti nakipet a dana nga agturong iti nalawlawa a kalsada. Inkambiok ti makina.
Kas iti ingangato ti speedometer, isu met itatayok ti nagluganak.

Maangsanak!

Guyoden ti naapres nga angin ti angesko, insikkadko ti sakak. Idi agkurba ti dana ket inyirigko nga inyunnat ti bagik tapno sumurot iti garaw a mamaglag-an ti aangsak. Asidegen ti highway.  Masirayak dagiti agkakalawag a maris ti silaw nga aggapu iti ngato sada agpukaw inton makababadan.

Pinardasak!

Maminsan pay nga itatayok. Ken maminsan pay iyuulog. Ti aglawlaw, maysa a disierto a mangsulsulek iti matak. Insikkok iti ungto. Adda bassit a lawag a masirayak. Maysa itan a nalinteg a dana ti taltaluntonek. Atiddog a nawatiwat. Ngem mariknak lumag-an a lumag-an ti bagik. Agungoren ti makina ket umas-asigen ti lawag. Pinerrengko ti silaw a mangig-igup iti matak. Naatiwak ket inkidemko.

Maysa a deraas!

Nagwingiwing ti doktor. Kinitana ti relo iti punguapunguanna. Inkur-itna ti oras iti papel. Ginuyodna ti ules nga iyakkub iti bagi ti pasiente.


- Sept 1, 2012
(diak kukua ti ladawan)
Post a Comment

Popular Posts