Sarsarita - 102612
ang wagas na ulan ay bumubuhos ng dahan-dahan.


- Oct 26, 2012
Post a Comment

Popular Posts