Ti Imres a Pantalon
Iti panangisalapay ni Nana Merced kadagiti bado a nalabaan nadlawna ti maysa a pantalonna a kasla imres. Daytoy daydi impasarabo ni Eleonor kenkuana. Naminduana pay laeng nga inusar ta nalawa kunkunana. Pinaputedna pay ta medio atiddog ket sumaringgayad ti murdong na no kasta a magna. Inbilinna iti sastre idi sakbay a daitenna nga iyanayna iti apag-usto laeng. Total saan metten a tumayag pay. Ti laeng amakna ket amangan ta lumukmeg, dinton umanay pay.

Ginaw-atna iti salapayan ti pantalon a naka-hanger, kinarawana ti bulsa daytoy ket apag-isu met a medio namagaanen. Naingpis ti tela a nausar. Simrek iti balay a bitbitna ti pantalon. Awan pay ni Tata Carias. Immaplaw ti angin  a simrek kadagiti tawa manipud iti amianan.

Nagbassit ti nagsubanganda ngem nagdakkel ti pinarnuayna a riribok kadakuada. Iti laksid ti kumbeten a kudilda a dua ken dagiti nagpaspasaranda a rigat iti biag ket nalakada la koma a pagsaritaan daytoy. Saan ketdi nga inuubing ti pagarienda nga ugali.

Inikkat ni Nana Merced ti akinbaba nga abbong ti bagina ket insuotna ti pantalon. Isiperna koman daytoy iti naguni ti telepono iti sala. Nagangayanna, natnag ti pantalon. Kasapulannan ti sinturon ita.


-Oct 20, 2012


(diak kukua ti ladawan)


Post a Comment

Popular Posts