Panagpasungad
nakadalupisaakak iti igid ti agdan
agal-alingag ti lapayag,
paspasungadak ti kanakliing ti kandado
ken pannakaiduron ti ridaw a landok
tapno maikuadro ti langam a siisem
ket ayabannak a sabtenka
manipud iti sementado nga agdanan.
ngem nalawag pay laeng ti aglawlaw
makapurar ti anaraar nga aggapu
manipud iti de-sarming a tawa
a naabungotan iti aragaag a kortina.
kasla saan pay nga oras iti panaginana
ta mabilangko pay laeng
no mamin-ano nga agdisso dagiti ngilaw
iti panganak a di man laeng nagaraw
kaabay daytoy ti nabaaw a danum
a subsublianak no aganal-alak.
ti allokna laeng ti kasarsaritak 
iti tunggal maideppel ti subsobko.
no koma makitak met no ania
ti adda iti labes dayta a kortina
no kasano ballasiwen ti init ti tapaw daytoy atep
iti inaldaw-aldaw, ta di man laeng mauma
nga agsublisubli a mangpasiar ti aglawlaw
kasla siguro met kaniak a di mauma
nga aguray, manipud iti isasangpetmo
agingga a dumtengka
ti ipusko, sisasagana nga aggarawgaraw
a mangsubad iti isemmo
iti tunggal ipapanawmo iti agsapa,
ket siiisemkanto met laeng a dumteng madamdama.


- October 14, 2012

(diak kukua ti ladawan)
Post a Comment

Popular Posts