Panangkarit iti Lawag

simmirip iti regkang ti natidtid a bulo.
inlubbotna ti bagina abut
a tedtedda dagiti bukbok
agpalpallayog ti nagangtan a kingki
a naibitin iti tengnga ti kadaklan.
ti anaraarnat' mangtubngar iti sipnget.
naturay ti rangrangna a mangigup
     iti kas kenkuana, awanan gaway
     a mangparmek iti ididiaya ti lawag
     a mangdadang kenkuana iti agpatnag.
     iti kas kenkuana nga agsapsapul iti dengep,
     maysa a kinamaag ti sumupiat iti awis dagiti mata
     ta dina maitured ti agkukot iti sidong
     ti lamiis a kadua dagiti narisangan.

linikmutna ti lawag. inin-inutna ti naglung-ay.
dinanggayanna ti sala ti angin para iti dayaw
ti agrangrang a pagsaingan.
naggaraw ti bagina a kas maysa a tumatayab ti rabii.
ti kas kenkuana nga inyula ti sipnget,
tinaraken ti sipnget
ken immarakup iti kasipngetan.

ita ti gundawayna a makaakal iti pannakaimayeng.
kimmay-ab naminsan, apagdippit
apagdekket ti bagi a kas kabaaw ti lenned.
pinasangbayna ti apagbiit a pigsa
kinaritna ti pudot a yegna iti bagi
pinaiturayanna ti kararua ti lawag
ket nakalipat a ti payak saan a kapada
ti kararua a mangitayab kenkuana
iti disso ti awan patinggana a lawag.
-October 23, 2012
(Naipablaak iti Bannawag, Abril 8, 2013)
(diak kukua ti ladawan)


Post a Comment

Popular Posts