Skip to main content

Ti Naidumduma a Bullalayaw ti Cagayan

Kadagiti interesado a gumatang kontakenyo ti numerok:
CP # 0915-868-8282Libro dagiti dandaniw a para ubbing, mayalnag
Mayalnag ti Bullalayaw, antolohia dagiti daniw a para ubbing ti Grupo Bullalayaw inton Dis. 8, 2012, 7:30-10 a.m. iti Ballesteros West Central School, Centro West, Ballesteros, Cagayan iti panangsangaili da Mario A. Rosario ken Dr. Silvino B. Siddayao, prinsipal ken district supervisor, kas panagsaganadda.

Nainaw ti nasao a proyekto iti panggep dagiti mannurat a Cagayano a makitinnulong iti panagrangpaya ti K to 12 Curriculum kangrunaanna iti MTB-MLE a programa ti Department of Education (DepEd), malaksid iti agtultuloy a pannakaparangpaya ti Literatura Ilokana ken ti pannakapatibker ti pannakausar ti nariingan a pagsasao kadagiti umun-una a grado iti pagadalan elementaria.

Buklen ti Grupo Bullalayaw dagiti kangrunaan a mannaniw iti Cagayan ken iti kabangibangna a Kalinga, a kaaduan kadagitoy ti kameng ti GUMIL Cagayan.

Nagpaay nga editor da Johmar R. Alvarez, Roy V. Aragon, Dexter M. Fabito, Freddie Pa. Masuli ken Ariel S. Tabag. Immaldit met ti Saniata Publications.

Paset ti nasao a panagyalnag iti Christmas Program ti GUMIL Cagayan nga idauluan da GC President Arthur Urata ken GF Vice President Vilmer Viloria a maangay inton Disiembre 7-8 iti Usita’s Beach Resthouse, Cabuloan East, Ballesteros, Cagayan iti panangsangaili ti pamilia da Board Member Jessie ken Lanie Usita ken iti pannakitinnulong da Engr. Rolando G. Torida ti DPWH ken Alex V. Yadao ti ALVIYA Literary Foundation.

Kadagiti interesado a tumabuno iti panagyalnag wenno gumatang iti kopia, mabalin a kontaken dagiti sumaganad a numero para iti reserbasion: 0948-986-4481 (F.P. Masuli), 0918-682-6330 (A.S. Tabag), 0906-967-0519 (D.M. Fabito), 0917-618-1377 (J.R. Alvarez) ken 0917-649-7154 (R.V. Aragon). (Freddie Pa. Masuli)


(Naipablaak iti Bannawag, Disiembre 3, 2012 a bilang.)
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…