Sarsarita - 120212adda dagiti banag nga uray no agkasukatda didanto latta mabalin ti agkaysa.

 ----

may mga bagay na kahit makapareho na sa porma pero hindi pa rin sila pwedeng maging iisa. (Filipino)- December 2, 2012


*diak kukua ti ladawan
Post a Comment

Popular Posts