Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2012

Narciso

Nagdiram-os tapno maugasan ti lanit iti rupana. Ngem idi iyangadna ti rupana. Nakasango kenkuana ti maysa parsua. Sinirigna daytoy ket timmulad ti datdatlag a tao. Nagsinsinnirigda. Inpauya-oy ti tunggal maysa ti buok sada intinnag iti mugingda. Kimmiday ti maysa ket sinungbatan met ti maysa. Kinaemda ti namagaanen a de-rosas a bibig. Ket inagkanda ti tunggal maysa.

- Sept 3, 2012
(diak kukua ti ladawan)

Dead End

ICU. Alas 4:00 ti parbangon.

Tinaluntonko ti nakipet a dana nga agturong iti nalawlawa a kalsada. Inkambiok ti makina.
Kas iti ingangato ti speedometer, isu met itatayok ti nagluganak.
Maangsanak!
Guyoden ti naapres nga angin ti angesko, insikkadko ti sakak. Idi agkurba ti dana ket inyirigko nga inyunnat ti bagik tapno sumurot iti garaw a mamaglag-an ti aangsak. Asidegen ti highway.  Masirayak dagiti agkakalawag a maris ti silaw nga aggapu iti ngato sada agpukaw inton makababadan.
Pinardasak!
Maminsan pay nga itatayok. Ken maminsan pay iyuulog. Ti aglawlaw, maysa a disierto a mangsulsulek iti matak. Insikkok iti ungto. Adda bassit a lawag a masirayak. Maysa itan a nalinteg a dana ti taltaluntonek. Atiddog a nawatiwat. Ngem mariknak lumag-an a lumag-an ti bagik. Agungoren ti makina ket umas-asigen ti lawag. Pinerrengko ti silaw a mangig-igup iti matak. Naatiwak ket inkidemko.
Maysa a deraas!
Nagwingiwing ti doktor. Kinitana ti relo iti punguapunguanna. Inkur-itna ti oras iti papel.…