Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2012

Sarsarita - 112812

kasanom a basaen ti tuloy ti maysa a sarita no ti katuloyna iti bangir a panid ket napisang? agpugtoka kadi wenno balabalaem ti paggibusanna. -Nov 28, 2012

Ti Naidumduma a Bullalayaw ti Cagayan

Libro dagiti dandaniw a para ubbing, mayalnag


Mayalnag ti Bullalayaw, antolohia dagiti daniw a para ubbing ti Grupo Bullalayaw inton Dis. 8, 2012, 7:30-10 a.m. iti Ballesteros West Central School, Centro West, Ballesteros, Cagayan iti panangsangaili da Mario A. Rosario ken Dr. Silvino B. Siddayao, prinsipal ken district supervisor, kas panagsaganadda.

Nainaw ti nasao a proyekto iti panggep dagiti mannurat a Cagayano a makitinnulong iti panagrangpaya ti K to 12 Curriculum kangrunaanna iti MTB-MLE a programa ti Department of Education (DepEd), malaksid iti agtultuloy a pannakaparangpaya ti Literatura Ilokana ken ti pannakapatibker ti pannakausar ti nariingan a pagsasao kadagiti umun-una a grado iti pagadalan elementaria.

Buklen ti Grupo Bullalayaw dagiti kangrunaan a mannaniw iti Cagayan ken iti kabangibangna a Kalinga, a kaaduan kadagitoy ti kameng ti GUMIL Cagayan.

Nagpaay nga editor da Johmar R. Alvarez, Roy V. Aragon, Dexter M. Fabito, Freddie Pa. Masuli ken Ariel S. Tabag. Immaldi…

No Laeng Maramananka

ginatangka a diak ammo
no ania ti ramanmo.
basta maay-ayoak iti langam
kadagiti maris nga addaanka
ken ti angot nga iyedmo iti agongko.
naimaska ket ngata
ta tinakawmo ti imatangko,
manipud iti agalibungabong a baram
wen, bara ket ngata?
(bara kuna iti panunotko)
ngem lamiis kuna dagitoy dakulapko.

agam-ammangawak ket ngata?

ta di agtugmok ti panunotko ken dakulapko.
kas ita, buybuyaek laeng ti langam
ammok maysaka a maiparit a raman
a kayatko koma a simsiman
nga ay-ayamen kadagitoy tammudok
ket bay-ak a marunaw ditoy dilak
sakbay nga alun-onek tapno
pagustuak daytoy lasag.
ngem saan a mabalin ta addaanak
iti sagubanit ditoy karabukob.


- Nov 20, 2012

Panangkarit iti Lawag

simmirip iti regkang ti natidtid a bulo.
inlubbotna ti bagina abut
a tedtedda dagiti bukbok
agpalpallayog ti nagangtan a kingki
a naibitin iti tengnga ti kadaklan.
ti anaraarnat' mangtubngar iti sipnget.
naturay ti rangrangna a mangigup
     iti kas kenkuana, awanan gaway
     a mangparmek iti ididiaya ti lawag
     a mangdadang kenkuana iti agpatnag.
     iti kas kenkuana nga agsapsapul iti dengep,
     maysa a kinamaag ti sumupiat iti awis dagiti mata
     ta dina maitured ti agkukot iti sidong
     ti lamiis a kadua dagiti narisangan.

linikmutna ti lawag. inin-inutna ti naglung-ay.
dinanggayanna ti sala ti angin para iti dayaw
ti agrangrang a pagsaingan.
naggaraw ti bagina a kas maysa a tumatayab ti rabii.
ti kas kenkuana nga inyula ti sipnget,
tinaraken ti sipnget
ken immarakup iti kasipngetan.

ita ti gundawayna a makaakal iti pannakaimayeng.
kimmay-ab naminsan, apagdippit
apagdekket ti bagi a kas kabaaw ti lenned.
pinasangbayna ti apagbiit a pigsa
kinaritna ti pudot a yegna …

Panagpasungad

nakadalupisaakak iti igid ti agdan agal-alingag ti lapayag, paspasungadak ti kanakliing ti kandado ken pannakaiduron ti ridaw a landok tapno maikuadro ti langam a siisem ket ayabannak a sabtenka manipud iti sementado nga agdanan. ngem nalawag pay laeng ti aglawlaw makapurar ti anaraar nga aggapu manipud iti de-sarming a tawa a naabungotan iti aragaag a kortina. kasla saan pay nga oras iti panaginana ta mabilangko pay laeng no mamin-ano nga agdisso dagiti ngilaw iti panganak a di man laeng nagaraw kaabay daytoy ti nabaaw a danum a subsublianak no aganal-alak. ti allokna laeng ti kasarsaritak  iti tunggal maideppel ti subsobko. no koma makitak met no ania ti adda iti labes dayta a kortina no kasano ballasiwen ti init ti tapaw daytoy atep iti inaldaw-aldaw, ta di man laeng mauma nga agsublisubli a mangpasiar ti aglawlaw kasla siguro met kaniak a di mauma nga aguray, manipud iti isasangpetmo agingga a dumtengka ti ipusko, sisasagana nga aggarawgaraw a mangsubad iti isemmo iti tunggal ipa…