Sarsarita - 112812

kasanom a basaen ti tuloy ti maysa a sarita no ti katuloyna iti bangir a panid ket napisang? agpugtoka kadi wenno balabalaem ti paggibusanna. -Nov 28, 2012

Ti Naidumduma a Bullalayaw ti Cagayan

Kadagiti interesado a gumatang kontakenyo ti numerok:
CP # 0915-868-8282Libro dagiti dandaniw a para ubbing, mayalnag
Mayalnag ti Bullalayaw, antolohia dagiti daniw a para ubbing ti Grupo Bullalayaw inton Dis. 8, 2012, 7:30-10 a.m. iti Ballesteros West Central School, Centro West, Ballesteros, Cagayan iti panangsangaili da Mario A. Rosario ken Dr. Silvino B. Siddayao, prinsipal ken district supervisor, kas panagsaganadda.

Nainaw ti nasao a proyekto iti panggep dagiti mannurat a Cagayano a makitinnulong iti panagrangpaya ti K to 12 Curriculum kangrunaanna iti MTB-MLE a programa ti Department of Education (DepEd), malaksid iti agtultuloy a pannakaparangpaya ti Literatura Ilokana ken ti pannakapatibker ti pannakausar ti nariingan a pagsasao kadagiti umun-una a grado iti pagadalan elementaria.

Buklen ti Grupo Bullalayaw dagiti kangrunaan a mannaniw iti Cagayan ken iti kabangibangna a Kalinga, a kaaduan kadagitoy ti kameng ti GUMIL Cagayan.

Nagpaay nga editor da Johmar R. Alvarez, Roy V. Aragon, Dexter M. Fabito, Freddie Pa. Masuli ken Ariel S. Tabag. Immaldit met ti Saniata Publications.

Paset ti nasao a panagyalnag iti Christmas Program ti GUMIL Cagayan nga idauluan da GC President Arthur Urata ken GF Vice President Vilmer Viloria a maangay inton Disiembre 7-8 iti Usita’s Beach Resthouse, Cabuloan East, Ballesteros, Cagayan iti panangsangaili ti pamilia da Board Member Jessie ken Lanie Usita ken iti pannakitinnulong da Engr. Rolando G. Torida ti DPWH ken Alex V. Yadao ti ALVIYA Literary Foundation.

Kadagiti interesado a tumabuno iti panagyalnag wenno gumatang iti kopia, mabalin a kontaken dagiti sumaganad a numero para iti reserbasion: 0948-986-4481 (F.P. Masuli), 0918-682-6330 (A.S. Tabag), 0906-967-0519 (D.M. Fabito), 0917-618-1377 (J.R. Alvarez) ken 0917-649-7154 (R.V. Aragon). (Freddie Pa. Masuli)


(Naipablaak iti Bannawag, Disiembre 3, 2012 a bilang.)

No Laeng Maramanankaginatangka a diak ammo
no ania ti ramanmo.
basta maay-ayoak iti langam
kadagiti maris nga addaanka
ken ti angot nga iyedmo iti agongko.
naimaska ket ngata
ta tinakawmo ti imatangko,
manipud iti agalibungabong a baram
wen, bara ket ngata?
  (bara kuna iti panunotko)
ngem lamiis kuna dagitoy dakulapko.

agam-ammangawak ket ngata?

ta di agtugmok ti panunotko ken dakulapko.
kas ita, buybuyaek laeng ti langam
ammok maysaka a maiparit a raman
a kayatko koma a simsiman
nga ay-ayamen kadagitoy tammudok
ket bay-ak a marunaw ditoy dilak
sakbay nga alun-onek tapno
pagustuak daytoy lasag.
ngem saan a mabalin ta addaanak
iti sagubanit ditoy karabukob.


- Nov 20, 2012

Panangkarit iti Lawag

simmirip iti regkang ti natidtid a bulo.
inlubbotna ti bagina abut
a tedtedda dagiti bukbok
agpalpallayog ti nagangtan a kingki
a naibitin iti tengnga ti kadaklan.
ti anaraarnat' mangtubngar iti sipnget.
naturay ti rangrangna a mangigup
     iti kas kenkuana, awanan gaway
     a mangparmek iti ididiaya ti lawag
     a mangdadang kenkuana iti agpatnag.
     iti kas kenkuana nga agsapsapul iti dengep,
     maysa a kinamaag ti sumupiat iti awis dagiti mata
     ta dina maitured ti agkukot iti sidong
     ti lamiis a kadua dagiti narisangan.

linikmutna ti lawag. inin-inutna ti naglung-ay.
dinanggayanna ti sala ti angin para iti dayaw
ti agrangrang a pagsaingan.
naggaraw ti bagina a kas maysa a tumatayab ti rabii.
ti kas kenkuana nga inyula ti sipnget,
tinaraken ti sipnget
ken immarakup iti kasipngetan.

ita ti gundawayna a makaakal iti pannakaimayeng.
kimmay-ab naminsan, apagdippit
apagdekket ti bagi a kas kabaaw ti lenned.
pinasangbayna ti apagbiit a pigsa
kinaritna ti pudot a yegna iti bagi
pinaiturayanna ti kararua ti lawag
ket nakalipat a ti payak saan a kapada
ti kararua a mangitayab kenkuana
iti disso ti awan patinggana a lawag.
-October 23, 2012
(Naipablaak iti Bannawag, Abril 8, 2013)
(diak kukua ti ladawan)


Sarsarita - 111212

ti rikna ket maiyarig iti ridaw, mabalinnaka a pastreken ngem mabalinnaka met a paruaren.


Nov 12, 2012

Panagpasungad
nakadalupisaakak iti igid ti agdan
agal-alingag ti lapayag,
paspasungadak ti kanakliing ti kandado
ken pannakaiduron ti ridaw a landok
tapno maikuadro ti langam a siisem
ket ayabannak a sabtenka
manipud iti sementado nga agdanan.
ngem nalawag pay laeng ti aglawlaw
makapurar ti anaraar nga aggapu
manipud iti de-sarming a tawa
a naabungotan iti aragaag a kortina.
kasla saan pay nga oras iti panaginana
ta mabilangko pay laeng
no mamin-ano nga agdisso dagiti ngilaw
iti panganak a di man laeng nagaraw
kaabay daytoy ti nabaaw a danum
a subsublianak no aganal-alak.
ti allokna laeng ti kasarsaritak 
iti tunggal maideppel ti subsobko.
no koma makitak met no ania
ti adda iti labes dayta a kortina
no kasano ballasiwen ti init ti tapaw daytoy atep
iti inaldaw-aldaw, ta di man laeng mauma
nga agsublisubli a mangpasiar ti aglawlaw
kasla siguro met kaniak a di mauma
nga aguray, manipud iti isasangpetmo
agingga a dumtengka
ti ipusko, sisasagana nga aggarawgaraw
a mangsubad iti isemmo
iti tunggal ipapanawmo iti agsapa,
ket siiisemkanto met laeng a dumteng madamdama.


- October 14, 2012

(diak kukua ti ladawan)