Sarsarita - 011913

no inpareserbam ti maysa a banag, pinakuyogam metten daytoy iti panagtalekda kenka saan laeng nga iti sao a pangiggamanda ngem agraman ti kinataom. 1-19-13
Post a Comment

Popular Posts