Sarsarita - 030113agtutot laeng ti kayo no tagbatem ti bagina ngem no rurosem ti bulongna kitam ket dina iginggina.


- March 1, 2013
(diak kukua ti ladawan)
Post a Comment

Popular Posts