Skip to main content

Tagasarapa
Normal a buya ti pannakaintar dagiti lamisaan ken tugaw iti igid ti aplaya no in-inuten nga alun-onen ti danum ti bimmaawen nga init. Masuktan dagiti naguldagan iti maysa met laeng a banag a mangsarapa iti bantot ti bagi. Maakas a sangsangkamaysa dagitoy a kagiddan ti ariwanas iti ngatuen ti awan patingana a baybay. Agin-inut a masindian ti aplaya iti anaraar dagiti pasdek.

Kumarayo ti sardam kadagiti ellek dagiti agpapareha a mangin-intar iti nabara pay a baybay, a no sagpaminsan sabuaganna dagitoy saan a tapno tundayena ti panagdippit ti dua a bagi ngem ketdi tapno babasaenna ken paungarenna ti napino ken puraw a darat a nagsagaba iti agmalmalem a pannakaibilag. Kasla di maungpot dagiti tumarayutoy nga agkikinnibin. Agpaabagatan ken agpaamianan. Sangsangkamaysa dagiti maris ti nakset a kudil a nabulod manipud iti ari ti lawag. Kasla nagango a bulong a natnag iti darat. Dagiti dadduma saanen a madlaw ta tinayengteng idan ti sardam.

Kaamakko ti kasangsangok, maysa a tugaw nga awanan anniniwan. Di man laeng agkir-i no agparsiak ti dumarup a danum. Wenno di man laeng agtung-ed no tanggayak ken datonak iti sangabotelia sako ipisok iti basona. Awanan gaganaygayan, awanan biag. Bay-anna ketdi nga agawaaw ti espiritu tapno agayab ti kadduami. Espiritu manipud kadagiti niyog a di man laeng nakaraman iti panaginaw. Ta sigud a maburas, sigud a maipaikkat. Maaborsiada manipud iti palatangna tapno di matinnagan dagiti gangganaet iti sirok. Ta ania kadi ti akemda ditoy lubong, no di ti mangsarapa iti bara. Tagasippaw. Tagasarapa.

Naanus ketdi ti kasangsangok ta kinadduanak iti panakalukat ti bote ti serbesa ket binay-anna a ninamnamko ti tunggal pait ti napudotan a likido nga agburburek ti tunggal pannakaguted-guted ti sarming.

Mangrugin a manglapunos ti baybay. Dua laeng nga aksaw manipud iti nagtugawanmi. Ngem ti oras di pay malapunos. Di pay linemmes ti agwanwanawan a santilmo dagiti binukel ti matak. Agkaiwarada ditoy sangok ken iti ig-igid. Ti bagik di pay nalapunos iti pannakawaw. Pannakawaw saan a gapu ta diak imminum ti danum iti agmalmalem. Ngem mawawak kadagiti lagip. Mawawak a saggaysaen nga ukagen ken warwaren dagiti naikutkot a pagteng. A kas kadagiti naikutkot a plastik a pagdianan ti danum a kinurukoran ti baybay. Agtatapawda ita kalpasan nga inwalin ti dalluyon ket saggaysaenna nga ilallay. Kas met ti panagtapaw ti simut-simot iti baso. Idatonda ti biagda iti apagbiit a bara.

Pinayapayak ti tagaserbi manipud iti pagur-urayanna iti sango ti kahera. Pinagdippitko nga insenias iti ngatuen ti ulok dagiti tammudok ken tangan dagiti dakulapko sako met laeng pinagsina. Nagtung-ed. Am-ammona la unay dagiti wasiwas ti angin. Dagiti tung-ed adda kaipapananna. Adda dagiti senias a di kasapulan iti balikas. Diam kasapulan nga isawang. Umanayen dagiti mata. Ta kasta ti nakaparsuaan. Dita ti nanipudan iti amin. Uray itay nagtugawak a mangrugi nga agluom ti malem ken main-inaw ti sardam, intudok laeng ti ladawan a naglaon iti innem a bote ti serbesa sako inunnat ti tammudo a tanda ti maysa. Apagbiit addan iti sanguanak.

Inukagko dagiti naikur-it. Tallo gasut katukad ti tallo oras a pangbayad iti bukodko a ragsak. Imbatiak ti sobra-sobra iti nailanad iti sangkapirgis a papel. Pinapel a katukad ti maysa a papel. Papel a katukad ti ragsak. Ragsak a diak binirok basta ammok narabaw ti amin. Adda ragsak ngem saan a naan-anay. Parparapaw. Saan a nabukel. Agkurkurang. Agtatapaw.

Iti itatakderko, natulid ti nangsarapa iti bagik manipud iti nakailumlumanna a darat. Nattuang ngem binangon ti tagaserbi. Pinidutko ti sinelas a nangsarapa iti sakak. Sinaggaysak a pinasayag nga impakamakam iti immadayu a dalluyon. Iti abayko tinuladnak ti kadduak. Nagussubak ket awan ti imbatik a gargaret iti bagik. Sinarabok ti baro a nabalkot a dalluyon ket nagpaiyanodnak.

- March 15, 2013

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…