Sarsarita - 060413uray ti maysa kayo ket dina maipadto no agbalinto a nalinteg ngem maipanamnama dumakkel daytoy iti panaglabas ti panawen.

(diak kukua ti ladawan)
Post a Comment

Popular Posts