Ti Dara

diak kayat a makita ti dara ti kabagiak
ta kasla kitkitaek met ti darak
nga agtartaray kadagiti uratko
nga isuda a naggapuanna.
kaslada gamin danum ti karayan
a manglemmes kaniak ditoy baybay.
Post a Comment

Popular Posts