Desision


maysa a klase ti panagsalsal, 
sakbay a maragpat ti umno a resultana,
kasapulan a balabalaem, 
ay-ayamem iti suli ti panunotmo, 
tagikuaem ti tunggal bagi,
ti tunggal areng-eng 
nga iyed ti istruktura ti bagi, 
ket no madanonmo dayta, 
dita a magun-odmo
ti alimpatok,
ti panaparuar,
ket kunaem addaanka
iti naan-anay a gloria.Sept 18, 2013
Post a Comment

Popular Posts