Prosa - 101113


Ti panagsangit ket saan a klase ti kinalupoy ngem ketdi maysa a pangiruaran iti saem tapno uray kaskasano ket mapaglag-an no di man maagasan ti karkargaen ti barukong.
Post a Comment

Popular Posts