Prosa - 102213

Adda met panawen a kasapulam ti agbatay nga agmaymaysa. Maysa nga aweng kenka ti uni dagiti payyak a pimmanaw. Suotennaka ti angin iti kinaagmaymaysam iti pagbatbatayam a kable. Dita a tantiaenna ti kinaandurmo, no kasano ti kinapigsam a kumpet iti kable, no kasano a salaam ti panangsutilna kenka. Ti napateg la unay dika paatiw iti puyopoyna.
Post a Comment

Popular Posts