Sarsarita - 012413

kas iti ikan, mabalin a bagim ti lasagna ngem ti nagunegna diam kukua. - 012413

Sarsarita - 012213sa mga obserbasyon ko ngayon lalo sa mga kabataan parang ang "sex" ay isang klase na lang ng apir o pagdampi ng dalawang hinliliit.

 - Jan 16, 2013


*immuna a naipost iti FB
*diak kukua ti ladawan

Sarsarita - 011913

no inpareserbam ti maysa a banag, pinakuyogam metten daytoy iti panagtalekda kenka saan laeng nga iti sao a pangiggamanda ngem agraman ti kinataom. 1-19-13

Sarsarita - 011513


ti kalsada ket addaan iti dua nga ungto, tapno agtugmok dagitoy kasapulan a pagsabaten iti tengnga wenno agsinnukon ti tunggal maysa.

Sarsarita - 010613no dayasan ti tangatang ti daga aglulem nga umuna,
ngem no ti rupam ti buguam diam kasapulan pay nga ipakada.


- Jan 06, 2013

Sarsarita - 010513kasla kunkuna ti ulimek, "dinak koma gandaten a pukkawan ta isublikto met laeng kenka ti timek kadagita lapayagmo."


-Jan 05, 2013