Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2013

Sarsarita - 012213

sa mga obserbasyon ko ngayon lalo sa mga kabataan parang ang "sex" ay isang klase na lang ng apir o pagdampi ng dalawang hinliliit.

 - Jan 16, 2013


*immuna a naipost iti FB
*diak kukua ti ladawan

Sarsarita - 011913

no inpareserbam ti maysa a banag, pinakuyogam metten daytoy iti panagtalekda kenka saan laeng nga iti sao a pangiggamanda ngem agraman ti kinataom. 1-19-13

Sarsarita - 011513

ti kalsada ket addaan iti dua nga ungto, tapno agtugmok dagitoy kasapulan a pagsabaten iti tengnga wenno agsinnukon ti tunggal maysa.